Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
20112 Avanafil
Synonyms:
(S)-2-(2-Hydroxymethyl-1-pyrrolidinyl)-4-(3-chloro-4- methoxybenzylamino)-5-[(2-pyrimidinylmethyl)carbamoyl]pyrimidine; 4-[[(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methyl]amino]-2-[(2S)-2- (hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]-N-(2-pyrimidinylmethyl)-5- pyrimidinecarboxamide;
10 mg $190   Add to Cart
100 mg $290   Add to Cart
76823 Avanafil impurity 10
   Request Quote
76824 Avanafil impurity 11
   Request Quote
76825 Avanafil impurity 12
   Request Quote
76826 Avanafil impurity 13
   Request Quote
76832 Avanafil impurity 1
   Request Quote
76831 Avanafil impurity 14
Synonyms:
Dechloro-(R)-avanafil;
   Request Quote
76833 Avanafil impurity 2
   Request Quote
76834 Avanafil impurity 3
   Request Quote
76835 Avanafil impurity 4
   Request Quote
76836 Avanafil impurity 5
   Request Quote
76837 Avanafil impurity 6
   Request Quote
76838 Avanafil impurity 7
   Request Quote
76818 Avanafil impurity 8
Synonyms:
(R)-Avanafil;
   Request Quote
76819 Avanafil impurity 9
   Request Quote
76830 Avanafil metabolite (M-16)
   Request Quote
76827 Avanafil metabolite (M-4) I
   Request Quote
76829 Avanafil metabolite (M-4) II
   Request Quote
76820 Avanafil related compound 1
   Request Quote
76821 Avanafil related compound 2
   Request Quote
76822 Avanafil related compound 3
   Request Quote
CN20113 Avanafil-13C5,15N
Synonyms:
(S)-2-(2-Hydroxymethyl-1-pyrrolidinyl)-4-(3-chloro-4- methoxybenzylamino)-5-[(2-pyrimidinylmethyl)carbamoyl]pyrimidine- 13C5,15N; 4-[[(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methyl]amino]-2-[(2S)-2- (hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]-N-(2-pyrimidinylmethyl)-5- pyrimidinecarb;
   Request Quote
76828 Avanafil-13C d3
   Request Quote
50684 Des(2-hydroxymethylpyrrolidino) 2-[(2-Hydroxymethyl,-3-carboxy) propylamino]avanafil
   Request Quote
51792 3-(S)-Hydroxypyrrolidinylavanafil
2.5 mg $650   Add to Cart
25 mg $2,200   Add to Cart
51793 4-(S)-Hydroxypyrrolidinylavanafil
2.5 mg $650   Add to Cart
25 mg $2,200   Add to Cart