Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
20241 Bazedoxifene
Synonyms:
1-[[4-[2-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4- hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol; WAY 140424;
5 mg $190   Add to Cart
25 mg $590   Add to Cart
20243 Bazedoxifene 4’-β-D-Glucuronide
Synonyms:
[1-[[4-[2-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-5- hydroxy-3-methyl-1H-indol-2-yl]phenyl β-D- Glucopyranosiduronic Acid;
   Request Quote
20244 Bazedoxifene 5-β-D-Glucuronide
Synonyms:
1-[[4-[2-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4- hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-yl β-D- Glucopyranosiduronic Acid;
   Request Quote
49659 Bazedoxifene Acetate
10 mg $675   Add to Cart
100 mg $2,400   Add to Cart
20242 Bazedoxifene Bis-β-D-Glucuronide
Synonyms:
4-[5-(β-D-Glucopyranuronosyloxy)-1-[[4-[2-(hexahydro-1H- azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-methyl-1H-indol-2-yl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
   Request Quote
77691 Bazedoxifene impurity 1
   Request Quote
77692 Bazedoxifene impurity 2
   Request Quote
77693 Bazedoxifene impurity 3
Synonyms:
Des(1-azepanyl)ethyl bazedoxifene;
10 mg $290   Add to Cart
50 mg $990   Add to Cart
77687 Bazedoxifene impurity 4
Synonyms:
5-O-Benzylbazedoxifene;
   Request Quote
77688 Bazedoxifene impurity 5
   Request Quote
77689 Bazedoxifene impurity 6
   Request Quote
77690 Bazedoxifene impurity 7
   Request Quote
49661 Bazedoxifene N-Oxide
5 mg $675   Add to Cart
50 mg $2,400   Add to Cart
D49658 Bazedoxifene-d4
1 mg $700   Add to Cart
10 mg $2,600   Add to Cart
D49660 Bazedoxifene-d4 Acetate
   Request Quote
D49662 Bazedoxifene-d4 N-Oxide
   Request Quote
D54076 Bazedoxifene-d4 5-β-D-Glucuronide
   Request Quote
D75823 Bazedoxifene-5-glucuronide-d4
   Request Quote
D49705 5-O-Benzylbazedoxifene-d4
   Request Quote
D56582 Des(1-azepanyl)ethyl Bazedoxifene-d6
   Request Quote
89774 2,3-seco Bazedoxifene
Synonyms:
N-(2-Acetyl-4-hydroxyphenyl)-N-(4-(2-(azepan-1-yl)ethoxy)benzyl)- 4-hydroxybenzamide;
   Request Quote
   Request Quote