Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
55490 Cerivastatin lactone
2.5 mg $650   Add to Cart
25 mg $2,200   Add to Cart
10742 Hydroxy Cerivastatin Sodium Salt
Synonyms:
(3R,5S,6E)- 7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethyl ]-5-(methoxymethyl)-2-(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy- 6-heptenoic Acid Sodium Salt; M-23 Metabolite;
1 mg $975   Add to Cart
5 mg $2,800   Add to Cart
8217 Cerivastatin sodium salt
Synonyms:
Rivastatin, Baycol, Lipobay;
5 mg $290   Add to Cart
25 mg $890   Add to Cart
D44359 Cerivastatin-d5, Sodium Salt
   Request Quote
D33883 Cerivastatin-d3 sodium
1 mg $690   Add to Cart
5 mg $1,800   Add to Cart
D33927 Desmethyl Cerivastatin sodium-d7
1 mg $1,120   Add to Cart
5 mg $2,500   Add to Cart
8961 Desmethyl Cerivastatin, Sodium Salt
Synonyms:
[R*,S*-(E)]-7-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(hydroxymethyl)-2,6-bis(1- methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Monosodium Salt; M-1 Metabolite;
1 mg $975   Add to Cart
5 mg $2,800   Add to Cart
64161 Desmethyl Cerivastatin-O-β-D-glucuronide
   Request Quote
8974 Desmethyl Hydroxy Cerivastatin Sodium Salt
Synonyms:
(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(hydroxymethyl)-6-[(1S)-2- hydroxy-1-methylethyl]-2-(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5- dihydroxy-6-heptenoic Acid Sodium Salt; M-24 Metabolite;
1 mg $975   Add to Cart
5 mg $2,800   Add to Cart
D8975 Desmethyl Hydroxy Cerivastatin-d6 Sodium Salt
Synonyms:
(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(hydroxymethyl)-6-[(1S)-2- hydroxy-1-methylethyl]-2-(1-methylethyl-d6)-3-pyridinyl]-3,5- dihydroxy-6-heptenoic Acid Sodium Salt; M-24 Metabolite-d6;
98%D
0.5 mg $1,000   Add to Cart
2.5 mg $3,000   Add to Cart
D34007 Hydroxycerivastatin-d3 sodium
1 mg $715   Add to Cart
5 mg $1,900   Add to Cart