Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
21516 tert-Butyl (S)-Cetirizine
Synonyms:
(S)-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy] acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester;
   Request Quote
7956 tert-Butyl Cetirizine
Synonyms:
[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester;
100 mg $900   Add to Cart
0.5 g $2,200   Add to Cart
D7957 tert-Butyl Cetirizine-d8
Synonyms:
[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl-d8]ethoxy] -acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester;
98%D
2.5 mg $925   Add to Cart
12.5 mg $2,400   Add to Cart
8220 (S)-Cetirizine
Synonyms:
(S)-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy] acetic Acid; (+)-Cetirizine; Dextrocetirizine;
2.5 mg $875   Add to Cart
12.5 mg $2,000   Add to Cart
55499 Cetirizine (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl ester
100 mg $650   Add to Cart
91282 Cetirizine 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine Amide
   Request Quote
   Request Quote
D91283 Cetirizine 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine Amide-d8-
   Request Quote
   Request Quote
22034 Cetirizine 2-Chloro Impurity DiHCl
Synonyms:
2-[2-[4-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy] acetic Acid HCl; Cetirizine Imp. C (EP);
   Request Quote
78551 Cetirizine 3-chloro impurity
   Request Quote
22035 Cetirizine 3-Chloro Impurity DiHCl
Synonyms:
2-[2-[4-[(3-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy] acetic Acid HCl; [2-[4-[(3-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride;
   Request Quote
55497 Cetirizine 6,6’’-O-Lactose Ester (6,6’’-Mixture)
Synonyms:
Cetirizine-O-Lactose Ester (Mixture of 6-O-Lactose Ester, 6’-O- Lactose Ester);
   Request Quote
55498 Cetirizine Allyl Ester
10 mg $670   Add to Cart
25 mg $840   Add to Cart
100 mg $2,020   Add to Cart
8223 Cetirizine Amide
Synonyms:
2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]- acetamide; UCB-L 172;
2.5 mg $900   Add to Cart
12.5 mg $2,200   Add to Cart
8224 Cetirizine Amide dihydrochloride
Synonyms:
(RS)-2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy] acetamide Dihydrochloride; Cetirizine impurity 8 dihydrochloride;
1 mg $290   Add to Cart
5 mg $990   Add to Cart
21960 (S)-Cetirizine DiHCl
Synonyms:
(S)-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy] acetic Acid Dihydrochloride; (+)-Cetirizine Dihydrochloride; Dextrocetirizine Dihydrochloride;
   Request Quote
21961 (R)-Cetirizine DiHCl
Synonyms:
2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy] acetic Acid Dihydrochloride; (-)-Cetirizine Dihydrochloride; Levocetirizine Dihydrochloride;
   Request Quote
103275 (R)-Cetirizine dihydrochloride
Synonyms:
Levocetirizine dihydrochloride;
1 g $190   Add to Cart
5 g $608   Add to Cart
4936 Cetirizine dihydrochloride
Synonyms:
([2-[4-[(4-Chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy] acetic Acid, Dihydrochloride);
1 g $390   Add to Cart
55502 Cetirizine Ethyl Ester
   Request Quote
55496 Cetirizine Glycerol Ester DiHCl (Mixture of Diastereomers)
5 mg $650   Add to Cart
50 mg $2,200   Add to Cart
78549 Cetirizine glycerol ester impurity hydrochloride
   Request Quote
78536 Cetirizine impurity 6
   Request Quote
78537 Cetirizine impurity 7
   Request Quote
78570 Cetirizine impurity B
Synonyms:
De(carboxymethoxy) cetirizine acetic acid;
   Request Quote
78532 Cetirizine impurity C
   Request Quote
D78546 Cetirizine impurity D
   Request Quote
D78554 Cetirizine Impurity D dihydrochloride
   Request Quote
78534 Cetirizine impurity E sodium salt
   Request Quote
78561 Cetirizine impurity Y
   Request Quote
78540 Cetirizine lactose ester
   Request Quote
55500 Cetirizine Lactose Ester Sulfate (>80%) (α/β-mixture, mixture of diastereomers)
5 mg $660   Add to Cart
8225 Cetirizine methyl ester
Synonyms:
Methyl 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl] ethoxy]acetate; [2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-Acetic Acid Methyl Ester;
   Request Quote
91285 Cetirizine Methyl Ester Dihydrochloride
Synonyms:
Methyl 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl] ethoxy]acetate Dihydrochloride; [2-[4-[(4-Chlorophenyl) phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-Acetic Acid Methyl Ester Dihydrochloride;;
2 mg $375   Add to Cart
5 mg $460   Add to Cart
78559 Cetirizine N,N-Dioxide dihydrochloride
   Request Quote
50229 Cetirizine N-(2-Ethoxyacetate)
   Request Quote
21963 (R)-Cetirizine N-Oxide
Synonyms:
(R)-[2-[4-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl] ethoxy]acetic Acid;
   Request Quote
5012 Cetirizine N-Oxide (Mixture of diastereomers)
Synonyms:
[2-[4-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl]ethoxy] -acetic Acid;
1 mg $900   Add to Cart
5 mg $2,000   Add to Cart
78552 (R)-Cetirizine N-Oxide DiHCl
   Request Quote
78553 Cetirizine N-oxide dihydrochloride
   Request Quote
50226 Cetirizine Polyethylene Glycol (PEG) Ester
5 mg $650   Add to Cart
50 mg $2,200   Add to Cart
78558 (R)-Cetirizine Polyethylene Glycol Ester
   Request Quote
55503 Cetirizine Propanediol Ester DiHCl
50 mg $650   Add to Cart
500 mg $2,200   Add to Cart
78548 Cetirizine propanediol ester impurity
   Request Quote
78547 Cetirizine related compound
Synonyms:
4-Benzhydryl-1-piperazineethanol dihydrochloride;
   Request Quote
D78550 Cetirizine related compound D
   Request Quote
78560 Cetirizine sorbitol ester impurity hydrochloride
   Request Quote
D21962 (R)-Cetirizine-d4 DiHCl
Synonyms:
2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy- d4]acetic Acid Dihydrochloride; (-)-Cetirizine-d4 Dihydrochloride; Levocetirizine-d4 Dihydrochloride;
   Request Quote
D50230 Cetirizine-d8 N-(2-Ethoxyacetate)
   Request Quote
D1748 (+/-)-Cetirizine-d4 (ethoxy-d4) 99%D
5 mg $650   Add to Cart
D4479 Cetirizine-d8 DiHCl
Synonyms:
2-[4-[(4-Chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-piperazinyl-d8]ethoxy] acetic Acid;
98%D
5 mg $1,800   Add to Cart
1 mg $750   Add to Cart
D4563 Cetirizine-d8 N-Oxide
Synonyms:
([2-[4-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl-D8] ethoxy]-acetic Acid);
98%D
5 mg $4,200   Add to Cart
1 mg $1,200   Add to Cart
D78565 (R)-Cetirizine-d4
   Request Quote
D75849 Cetirizine-d4
   Request Quote
D74837 (S)-Cetirizine-d4 DiHCl
   Request Quote
D78567 Cetirizine-d8
   Request Quote
22847 (R)-De(carboxymethoxy) Cetirizine Acetic Acid HCl
Synonyms:
4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineacetic Acid HCl;
   Request Quote
22848 (R)-De(carboxymethyl) Cetirizine Ethanol DiHCl
Synonyms:
4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol HCl;
   Request Quote
78541 Deschloro Cetirizine
   Request Quote
23277 Deschloro Cetirizine DiHCl
Synonyms:
2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethoxy]acetic Acid HCl; [2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride; Cetirizine Imp. F (EP);
   Request Quote
50653 Deschloro Cetirizine tert-Butyl Ester
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart
D74957 Levocetirizine-d4
   Request Quote
36928 Levocetirizine Amide
75 mg $1,171   Add to Cart
82456 Levocetirizine Impurity 1
   Request Quote
82457 Levocetirizine Impurity 3
   Request Quote
82458 Levocetirizine Impurity 4
   Request Quote
82459 Levocetirizine Impurity 5
   Request Quote
82461 Levocetirizine Impurity 7
   Request Quote
82462 Levocetirizine Impurity 8
   Request Quote
82463 Levocetirizine Impurity 9
   Request Quote
D82455 Levocetirizine-d4
   Request Quote