Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
92499 N’-Desaminomethylsulfonyl-N’-nitryl Dofetilide
Synonyms:
N-[4-[2-[Methyl[2-(4-nitrophenyl)ethyl]amino]ethoxy]phenyl]- methanesulfonamide;;
   Request Quote
   Request Quote
92500 N-Desaminomethylsulfonyl-N-nitryl Dofetilide
Synonyms:
N-[4-[2-[methyl[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]amino]ethyl]phenyl]- methanesulfonamide;;
   Request Quote
   Request Quote
69231 N-Desmethyldofetilide
   Request Quote
D45167 N-Desmethyldofetilide-d4
   Request Quote
92709 N’-Desmethylsulfonyl Dofetilide
Synonyms:
N-[4-[2-[[2-(4-aminophenyl)ethyl]methylamino]ethoxy]phenyl]- methanesulfonamide;;
   Request Quote
   Request Quote
92708 N-Desmethylsulfonyl dofetilide dihydrochloride
Synonyms:
N-[4-[2-[[2-(4-Aminophenoxy)ethyl]methylamino]ethyl]phenyl]- methanesulfonamide Dihydrochloride;; Dofetilide impurity B;
   Request Quote
92710 N-Desmethylsulfonyl-N’-methylsulfonyl Dofetilide
Synonyms:
N-[4-[2-[[2-(4-Aminophenoxy)ethyl]methylamino]ethyl]phenyl]-N- (methylsulfonyl)-methanesulfonamide;;
   Request Quote
   Request Quote
92711 N’-Desmethylsulfonyl-N-methylsulfonyl Dofetilide
Synonyms:
N-[4-[2-[[2-(4-Aminophenyl)ethyl]methylamino]ethoxy]phenyl]-N- (methylsulfonyl)-methanesulfonamide;;
   Request Quote
   Request Quote
93925 N,N’-Dimethylsulfonyl Dofetilide
Synonyms:
N-[4-[2-[[2-[4-[Bis(methylsulfonyl)amino]phenyl]ethyl]methylamino ]ethoxy]phenyl]-N-(methylsulfonyl)-methanesulfonamide;
   Request Quote
   Request Quote
9795 Dofetilide
Synonyms:
N-[4-[2-[Methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino] ethyl]phenyl]-methanesulfonamide; UK-68798; Tikosyn;
10 mg $190   Add to Cart
50 mg $590   Add to Cart
94148 Dofetilide N-Oxide
Synonyms:
N-[4-[2-[Methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl] oxidoamino]ethyl]phenyl]-methanesulfonamide; N-[4-[2-[methyl[2-[4 -[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino]ethyl]phenyl] methanesulfonamide N-oxide; UK 116856;;
   Request Quote
   Request Quote
D3782 Dofetilide-d4
Synonyms:
N-[4-[2-[Methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino] ethyl]phenyl]-methanesulfonamide-d4;
98%D
1 mg $950   Add to Cart
5 mg $1,950   Add to Cart
97398 N’-Methylsulfonyl Dofetilide
Synonyms:
N-[4-[2-[Methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino] ethyl]phenyl]-N-(methylsulfonyl)-methanesulfonamide;;
   Request Quote
   Request Quote
97399 N-Methylsulfonyl Dofetilide
Synonyms:
N-[4-[2-[Methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]ethyl]amino] ethoxy]phenyl]-N-(methylsulfonyl)-methanesulfonamide;;
   Request Quote
   Request Quote
D75902 N-Desmethyl Dofetilide-d4
   Request Quote