Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
56647 Des[2-(2-thienylmethyl)] Eprosartan
   Request Quote
64203 Des[2-(2-thienylmethyl)] Eprosartan-2-carboxylic Acid
   Request Quote
C23545 Des[2-(2-thienylmethyl)] Eprosartan-2-carboxylic Acid-13C3
Synonyms:
2-[[2-Butyl-1[[4-(methoxycarbonyl)phenyl]methyl]-1H-imidazol-5-yl ]methylene]propanedioic Acid-13C3; 4-[[2-Butyl-5-(2,2-dicarboxyvinyl)-1H-imidazol-1yl)methylbenzoic Acid-13C3;
   Request Quote
D26412 1-Hydroxy-1,2-dihydro Eprosartan-d3, Dimethyl ester
Synonyms:
2-Butyl-β-hydroxy-1-[[4-(methoxycarbonyl)phenyl]methyl]- α-(2-thienylmethyl)-1H-imidazole-5-propanoic Acid Methyl Ester;
   Request Quote
57758 (Z)-Eprosartan
   Request Quote
5273 Eprosartan
Synonyms:
((E)-3-[2-Butyl-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]imidazol-5-yl]-2-(2- thienylmethyl)-2-propenoic Acid; SKF-108566);
5 mg $850   Add to Cart
25 mg $2,000   Add to Cart
25006 Eprosartan Acyl-β-D-glucuronide Methyl Ester
Synonyms:
(E)-3-[2-Butyl-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]imidazol-5-yl]-2-(2- thienylmethyl)-2-propenoic Acid β-D-Glucuronide Methyl Ester;
   Request Quote
25005 Eprosartan Acyl-β-D-glucuronide, >90%
Synonyms:
(E)-3-[2-Butyl-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]imidazol-5-yl]-2-(2- thienylmethyl)-2-propenoic Acid β-D-Glucuronide;
   Request Quote
25007 Eprosartan Ethyl Methyl Diester
Synonyms:
(αE)-α-[[2-Butyl-1-[[4-(methoxycarbonyl)phenyl]methyl]-1H -imidazol-5-yl]methylene]-2-thiophenepropanoic Acid Ethyl Ester; Methyl 4-((5-((E)-2-(Ethoxycarbonyl)-3-(thien-2-yl)prop-1-enyl)- 2-butyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)benzoate;
   Request Quote
D25008 Eprosartan Ethyl-d5 Methyl Diester
   Request Quote
80264 Eprosartan Impurity 3
   Request Quote
80265 Eprosartan Impurity 4
   Request Quote
80266 Eprosartan Impurity 5
   Request Quote
5438 Eprosartan Mesylate
5 mg $1,500   Add to Cart
25 mg $2,500   Add to Cart
80261 Eprosartan Mesylate
   Request Quote
36671 Eprosartan Related Compound A
20 mg $1,171   Add to Cart
80268 Eprosartan related compound A
   Request Quote
36672 Eprosartan Related Compound B
15 mg $1,171   Add to Cart
36673 Eprosartan Related Compound C
25 mg $1,171   Add to Cart
36674 Eprosartan Related Compound D
15 mg $1,171   Add to Cart
36675 Eprosartan Related Compound E
15 mg $1,171   Add to Cart
D9883 Eprosartan-d3
Synonyms:
(E)-3-[2-(Butyl-d3)-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]imidazol-5-yl] -2-(2-thienylmethyl)-2-propenoic Acid; SKF-108566-d3;
98%D
1 mg $925   Add to Cart
5 mg $2,400   Add to Cart
D74883 Eprosartan-d4
   Request Quote
D33956 Eprosartan-d6
1 mg $600   Add to Cart
5 mg $1,670   Add to Cart
D33955 Eprosartan-d6HCl
1 mg    Request Quote