Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
21239 (8S)-2-Bromo α-Ergocryptine
Synonyms:
(5’α,8α)-2-Bromo-12’-hydroxy-2’-(1-methylethyl)-5’-(2- methylpropyl)ergotaman-3’,6’,18-trione; 2-Bromo-α-ergocryptinine; 2-Bromo-α-ergokryptinin; 8-Epibromocriptine; 8-Isobromocriptine; Isobromocriptine; Bromocriptine Impurity C;
   Request Quote
21238 2-Bromo α-ergocryptine mesylate
Synonyms:
(5’α)-2-Bromo-12’-hydroxy-2’-(1-methylethyl)-5’-(2- methylpropyl)ergotaman-3’,6’,18-trione Methanesulfonate; 2-Bromoergocryptine; Bagren; Bromocriptine Methanesulfonate; Bromocryptine Mesylate; CB 154; Parlodel; Pravidel; Bromocriptine mesylate;
10 mg $90   Add to Cart
50 mg $290   Add to Cart
D49990 2-Bromo-α-Ergocryptine-d3
   Request Quote
26274 8’-Hydroxy-9,10-dihydro α-Ergocryptine
Synonyms:
(5’α,8’RS,10α)-9,10-Dihydro-8’,12’-dihydroxy-2’-(1- methylethyl)-5’-(2-methylpropyl)ergotaman-3’,6’,18-trione;
   Request Quote
50926 Dihydro α-Ergocryptine
   Request Quote
D94343 β-Ergocryptine-d3
Synonyms:
(5’&α;)-12’-Hydroxy-2’-(1-methylethyl)-5’-[(1S)-1- methylpropyl]ergotaman-3’,6’,18-trione-d3; [5’&α;(S)]-12’- Hydroxy-2’-(1-methylethyl)-5’-(1-methylpropyl)ergotaman-3’,6’,18- trione-d3; β-Ergokryptine-d3;
   Request Quote
51213 β-Ergocryptine
   Request Quote
25017 α-Ergocryptine
Synonyms:
(5’α)-12’-Hydroxy-2’-(1-methylethyl)-5’-(2-methylpropyl) ergotaman-3’,6’,18-trione; Ergocryptine; Ergokryptine; NSC 169479; NSC 407319; α-Ergokryptine; Bromocriptine impurity B;
1 mg $2,490   Add to Cart
5 mg $7,990   Add to Cart
D51212 α-Ergocryptine-d3
   Request Quote