Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
44911 Dediaminosulfonyl Hydroxymethyl Famotidine
   Request Quote
45023 N-Desaminosulfonyl-N-cyano Famotidine
   Request Quote
23650 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N- sulfamoylpropanamide (Famotidine Metabolite)
Synonyms:
3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]sulfinyl]-N- (aminosulfonyl)propanamide;
   Request Quote
69313 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulphinyl]-N- sulphamoylpropanamidineFamotidine Sulfoxide
10 mg $610   Add to Cart
100 mg $1,380   Add to Cart
23651 [3-[[[2-(Diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methyl]thio]propionyl ]sulfamide HCl(Famotidine Impurity)
Synonyms:
3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N- (aminosulfonyl)propanamide HCl;
   Request Quote
10204 Famotidine
Synonyms:
3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N- (aminosulfonyl)propanimidamide;
500 mg $290   Add to Cart
80906 Famotidine Impurity E
   Request Quote
80907 Famotidine Sulfoxide
   Request Quote
80908 Famotidine Impurity I
   Request Quote
80909 Famotidine Impurity H DiHCl
   Request Quote
80910 Famotidine Impurity 1 HCl
   Request Quote
80911 Famotidine Impurity A
   Request Quote
80913 Famotidine Impurity F
   Request Quote
80914 Famotidine Impurity G
   Request Quote
80915 Famotidine Impurity B
   Request Quote
C80912 Famotidine Impurity C HCl
   Request Quote
CN75989 Famotidine-15N2, 13C
   Request Quote
25428 Famotidine Acid Impurity
Synonyms:
3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio] propanoic Acid; 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]thio] propanoic acid;
50 mg $290   Add to Cart
25430 Famotidine Acid Impurity Methyl Ester
Synonyms:
3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]- propanoic Acid Methyl Ester;
   Request Quote
70231 Famotidine Acid Methyl Ester Acetic Acid Salt(Famotidine Impurity )
   Request Quote
70232 Famotidine Acid Methyl Ester HCl (Famotidine Impurity)
100 mg $680   Add to Cart
1 g $2,440   Add to Cart
25426 Famotidine Amide Impurity
Synonyms:
3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio] propanamide;
   Request Quote
46192 Famotidine Amide Impurity HCl
100 mg $640   Add to Cart
1 g $2,120   Add to Cart
10206 Famotidine Related Compound A
Synonyms:
3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]thio] propanimidamide;
10 mg $875   Add to Cart
50 mg $2,000   Add to Cart
25425 Famotidine Related Compound A Dihydrochloride
Synonyms:
3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]thio] propanimidamide HCl;
   Request Quote
10207 Famotidine Related Compound B
Synonyms:
3,5-Bis[2-[[[2-[(diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]thio] -ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine-1,1-dioxide;
10 mg $875   Add to Cart
50 mg $2,000   Add to Cart
36717 Famotidine Related Compound C
25 mg $1,171   Add to Cart
36718 Famotidine Related Compound D
25 mg $1,171   Add to Cart
36719 Famotidine Related Compound E
25 mg $1,171   Add to Cart
C10205 Famotidine-13C3
Synonyms:
3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N- (aminosulfonyl)propanimidamide-13C3;
99% 13C
1 mg $1,075   Add to Cart
5 mg $3,600   Add to Cart
CD25427 Famotidine-13C,d4 Amide Impurity
Synonyms:
3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio] propanamide-13C,d4;
   Request Quote
CD25429 Famotidine-13C,d4 Acid Impurity
Synonyms:
3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio] propanoic Acid-13C,d4; 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]thio] propanoic acid-13C,d4;
   Request Quote
D46190 Famotidine-d4
1 mg $390   Add to Cart
CD74911 Famotidine-13C,d3
   Request Quote
63216 Bis[(2-guanidino-4-thiazolyl)methyl]disulfide (85%)(Famotidine Impurity)
1 mg $610   Add to Cart
25 mg $725   Add to Cart
250 mg $2,800   Add to Cart
20942 Bis[(2-guanidino-4-thiazolyl)methyl]disulfide(Famotidine Impurity )
Synonyms:
N,N’’’-[Dithiobis(methylene-4,2-thiazolediyl)]bisguanidine;
   Request Quote