Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
21088 N-Boc Desmethyl Fluvoxamine
Synonyms:
(E)-[2-[[[5-Hydroxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene] amino]oxy]ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester; N-Boc Fluvoxamino Acid;
   Request Quote
21107 N-Boc Fluvoxamine Acid
Synonyms:
(E)-delta-[(2-tert-Butyloxycarbonylaminoethoxy)imino]-4- (trifluoromethyl)benzenepentanoic Acid;
   Request Quote
D21106 N-Boc Fluvoxamine-d3
Synonyms:
(E)-7-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-5,12-dioxa-2,6-diazatridec-6- enoic Acid-d3 1,1-Dimethylethyl Ester;
   Request Quote
22823 Deaminoethyl Fluvoxamine β-D-Glucuronide
Synonyms:
1-O-[[5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]- β-D-gluco-pyranuronic Acid;
   Request Quote
45108 Desfluoro Fluvoxamine
1 mg $650   Add to Cart
10 mg $2,200   Add to Cart
23382 Desmethoxy Fluvoxamine
Synonyms:
2-[[[(1E)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy] ethanamine; EP Impurity A;
   Request Quote
45136 Desmethoxy Fluvoxamine HCl
1 mg $625   Add to Cart
10 mg $2,000   Add to Cart
92566 Desmethoxy N-Boc Fluvoxamine Hydrochloride
Synonyms:
(E)-tert-Butyl (2-(((1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)pentylidene) amino)oxy)ethyl)carbamate;
   Request Quote
   Request Quote
69230 Desmethyl Fluvoxamine
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $2,200   Add to Cart
23423 Desmethyl Fluvoxamine β-D-Glucuronide
Synonyms:
(E)-5-[(2-Aminoethoxy)imino]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
   Request Quote
25176 N-(Ethylamino) Fluvoxamine
Synonyms:
N-[2-[[[(E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene] amino]oxy]ethyl]etane-1,2-diamine; EP Impurity F;
   Request Quote
25717 (Z)-Fluvoxamine
Synonyms:
(Z)-5-Methoxy-1-[4-(triflurormethyl)phenyl]-1-pentanone O-(2- Aminoethyl)oxime; EP Impurity B;
   Request Quote
70332 Fluvoxamine
25 mg $610   Add to Cart
250 mg $1,380   Add to Cart
80901 cis-Fluvoxamine
   Request Quote
19175 N-Acetyl Fluvoxamine Acid
Synonyms:
(E)-delta-[[2-(Acetylamino)ethoxy]imino]-4-(trifluoromethyl) benzenepentanoic Acid;
   Request Quote
46303 Fluvoxamine Acid Trifluoroacetic Acid Salt
5 mg $675   Add to Cart
50 mg $2,400   Add to Cart
80904 Fluvoxamine Impurity (5-Methoxy-4-Trifluoromethyl Valerophenone)
   Request Quote
C80905 Fluvoxamine Impurity C
   Request Quote
80900 Fluvoxamine Impurity F
   Request Quote
10393 Fluvoxamine Maleate
Synonyms:
(E)-5-Methoxy-1-[4-(triflurormethyl)phenyl]-1-pentanone O-(2- Aminoethyl)oxime Maleate; DU-23000; MK-264; Dumirox; Faverin; Fevarin; Floxyfral; Luvox; Maveral;
0.1 g $240   Add to Cart
1 g $990   Add to Cart
46304 (E)-Fluvoxamine Maleate
100 mg $610   Add to Cart
1 g $690   Add to Cart
5 g $740   Add to Cart
CD33988 Fluvoxamine Maleate 13C, d3
1 mg $600   Add to Cart
5 mg $1,670   Add to Cart
10395 Fluvoxamine Maleic Acid Monoamide (Fluvoxamine Maleate Impurity)
Synonyms:
5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone-(E)-O-(2- aminoethyl]oxime Maleic Acid Monoamide; Fluvoxamine Maleate Impurity;
1 mg $875   Add to Cart
5 mg $2,000   Add to Cart
33989 Fluvoxamine Metabolite
1 mg $600   Add to Cart
5 mg $1,670   Add to Cart
D10394 Fluvoxamine-d3
Synonyms:
(E)-5-(Methoxy-d3)-1-[4-(triflurormethyl)phenyl]-1-pentanone O-(2-Aminoethyl)oxime; DU-23000-d3; MK-264-d3; Dumirox-d3; Faverin-d3; Fevarin-d3; Floxyfral-d3; Luvox-d3; Maveral-d3;
98%D
1 mg $875   Add to Cart
5 mg $2,000   Add to Cart
D17137 Fluvoxamine-d4 Maleate (aminoethyl-d4) 98% D
0.01 g $1,095   Add to Cart
D46305 (E)-Fluvoxamine-d4 Maleate
1 mg $650   Add to Cart
10 mg $2,200   Add to Cart
D70333 (E)-Fluvoxamine-d3 Maleate
1 mg $650   Add to Cart
10 mg $2,200   Add to Cart
D75988 Fluvoxamine-d3
   Request Quote
D74910 Fluvoxamine-d4
   Request Quote
25725 N-Fmoc (E)-Fluvoxamine
   Request Quote
25726 N-Fmoc (Z)-Fluvoxamine
   Request Quote
28110 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime(Fluvoxamine Impurity)
Synonyms:
EP Impurity I;
   Request Quote
30216 2-Phenyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 2-(Aminoethyl) oxime(Fluvoxamine Impurity)
Synonyms:
EP Impurity J;
   Request Quote
48736 N-(2-Succinyl) Fluvoxamine
2.5 mg $1,250   Add to Cart
10 mg $3,500   Add to Cart
25 mg $4,000   Add to Cart
80902 Trans-Fluvoxamine
   Request Quote