Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
36194 1-Amino-1-cycloheptane carboxylic acid
1 g $435   Add to Cart
5 g $650   Add to Cart
25 g $1,300   Add to Cart
62848 3-Amino-6-Boc-6-azabenzocycloheptane
   Request Quote
16173 2-AMINOHEPTANE HEMISULFATE SALT
Synonyms:
Tuaminoheptane;
25 g $585   Add to Cart
19843 N-(2-Aminophenyl)-N’-phenylheptanediamide
Synonyms:
N1-(2-Aminophenyl)-N7-phenylheptanediamide;
10 mg $575   Add to Cart
50 mg $1,490   Add to Cart
38124 7-Azabicyclo[2.2.1]heptaneHCl
250 mg $400   Add to Cart
1000 mg $550   Add to Cart
63051 5-Azaspiro[2.4]heptane Trifluroacetate
   Request Quote
63099 6-Benzamido-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane- 2-carboxylic Acid Benzhydryl Ester 4-Oxide
250 mg $625   Add to Cart
2.5 g $2,000   Add to Cart
35192 Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carbaldehyde
   Request Quote
90198 Bis(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-4-(azidomethyl)heptanedioate
   Request Quote
90208 2,6-Bis(3,4-dimethoxyphenyl)-2,6-diisopropylheptanedinitrile
Synonyms:
Verapamil Impurity P;
   Request Quote
92814 N6-Boc-1,6-Diazaspiro[3.3]heptane semi oxalate
Synonyms:
1,6-Diazaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid 1,1-Dimethylethyl Ester Ethanedioate (2:1);
   Request Quote
102272 (1S-4S)-(-)-2-Boc-2-5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
Synonyms:
tert-Butyl (1S-4S)-(-)-2-5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2- carboxylate;
1 g $90   Add to Cart
5 g $288   Add to Cart
54760 N-(N2-Boc-2-Aminophenyl)-N’’-phenylheptanediamide
10 mg $610   Add to Cart
100 mg $1,380   Add to Cart
N21056 N-(N2-Boc-2-Aminophenyl)-N’-phenylheptanediamide
Synonyms:
N1-(N’-Boc-2-Aminophenyl)-N7-phenylheptanediamide;
   Request Quote
7579 2-[2-(N-Boc-amino)propionyl]heptanedioic Acid 7-Ethyl Ester 1- Methyl Ester
10 mg $875   Add to Cart
50 mg $2,000   Add to Cart
73593 (1R,3S,4S)-3-(6-bromo-1h-benzimidazol-2-yl)-2-azabicyclo(2.2.1) heptane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
   Request Quote
D1460 Bromocycloheptane-d13
Synonyms:
Cycloheptyl Bromide;
98%D
0.5 g $495   Add to Cart
102337 3-Bromoheptane
10 g $190   Add to Cart
50 g $513   Add to Cart
68248 1-Bromoheptane
   Request Quote
D14697 1-Bromoheptane-1-d1 99% D
1 g $825   Add to Cart
D1471 1-Bromoheptane-7,7,7-d3 99%D
0.5 g $765   Add to Cart
1 g $1,375   Add to Cart
D1472 1-Bromoheptane-6,6,7,7,7-d5 99%D
0.5 g $895   Add to Cart
1 g $1,595   Add to Cart
D1473 1-Bromoheptane-d15 98%D
0.5 g $865   Add to Cart
1 g $1,550   Add to Cart
D17162 1-Bromoheptane-5,5,6,6,7,7,7-d7 98% D
0.25 g $770   Add to Cart
0.5 g $1,390   Add to Cart
38128 7-Bromoheptanenitrile
5 g $405   Add to Cart
44225 (1R,3S,4S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3- carboxylic Acid
   Request Quote
21537 4-tert-Butyl-1-azacycloheptane
Synonyms:
4-(1,1-Dimethylethyl)hexahydro-1H-azepine; 4-tert-Butylazepane;
   Request Quote
55306 Butyloctylmagnesium-A (20% in Heptane)
   Request Quote
D55925 1-(6-Chlorophenyl)-7-oxabicyclo-heptane-d4
   Request Quote
92065 1,3-Cycloheptanedione
Synonyms:
1,3-Dioxocycloheptane;
   Request Quote
   Request Quote
56241 [1(1S)]-2,3-O-Cyclohexylidene-6-O-(phenylmethyl)-D-myo-inositol1- (4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate)
5 mg $675   Add to Cart
50 mg $2,400   Add to Cart
103552 (3R-5S)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolyl]-3-5- dihydroxy-6-heptane acid (+)-phenylethylamine salt
   Request Quote
57395 1,7-Di(2-methoxyphenoxy)-2,6-dihydroxy-4-oxaheptane
   Request Quote
D57396 1,7-Di(2-methoxyphenoxy)-2,6-dihydroxy-4-oxaheptane-d6
   Request Quote
56944 [6(1S)]-1,2:4,5-Di-O-cyclohexylidene-3-O-(phenylmethyl)-D-myo- Inositol 4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1- carboxylate
25 mg $650   Add to Cart
250 mg $2,200   Add to Cart
56943 [1(1S)]-2,3:4,5-Di-O-cyclohexylidene-6-O-(phenylmethyl)-D-myo- Inositol 4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1- carboxylate
25 mg $650   Add to Cart
250 mg $2,200   Add to Cart
56234 1,2:4,5-di-O-Cyclohexylidene-D-myo-Inositol 3,6-Bis(4,7,7- trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate)
25 mg $650   Add to Cart
250 mg $2,200   Add to Cart
16594 1,7-DIAMINOHEPTANE
Synonyms:
1,7-Heptanediamine;
1 g $580   Add to Cart
45312 2,5-Diazabicyclo[4.1.0]heptane-2-carboxylic Acid Dimethylethyl Ester
   Request Quote
92789 1,6-Diazaspiro[3.3]heptane-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Synonyms:
tert-Butyl 1,6-Diazaspiro[3.3]heptane-1-carboxylate; 1-Boc-1,6- diazaspiro[3.3]heptane hemioxalate;
   Request Quote
   Request Quote
35037 tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
1 g $1,090   Add to Cart
39786 1,7-Dibromoheptane
   Request Quote
D17047 Dimethyl Heptanedioate-2,2,6,6-d4
Synonyms:
Dimethyl Pimelate;
98% D
0.25 g $765   Add to Cart
0.5 g $1,380   Add to Cart
81525 3-[(1,1-Dimethylethoxy)methyl]heptane
   Request Quote
57579 (-)-DIP-chloride (~60% in Heptane)
   Request Quote
88981 exo-2-Amino-7-Boc-azabicyclo[2.2.1]heptane
   Request Quote
   Request Quote
70458 n-Heptane
   Request Quote
D2968 n-Heptane-d16 99%D
1 g $700   Add to Cart
5 g $1,435   Add to Cart
D2172 Heptanedioic-2,2,6,6-d4 Acid
Synonyms:
Pimelic Acid;
98%D
0.5 g $755   Add to Cart
1 g $1,360   Add to Cart
70452 1,7-Heptanediol
5 g $610   Add to Cart
25 g $650   Add to Cart
100 g $925   Add to Cart
35534 tert-Butyl 6-hydroxy-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
1 g $780   Add to Cart
65384 6-Hydroxy-5-iodo-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid γ-Lactone
10 mg $650   Add to Cart
25 mg $800   Add to Cart
100 mg $1,275   Add to Cart
70962 Isometheptane Mucate
50 mg $610   Add to Cart
250 mg $700   Add to Cart
1 g $1,125   Add to Cart
81942 Isometheptane Tartrate (Dimethylheptene Methylamine Tartrate)
   Request Quote
41469 6-Methyl-1,6-heptanediol
1 g $650   Add to Cart
10 g $2,200   Add to Cart
71396 Methylcycloheptane
500 mg $640   Add to Cart
5 g $2,120   Add to Cart
D71397 Methylcycloheptane-d3
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $2,200   Add to Cart
D3054 3-Methylheptane-d18 98%D
1 g $1,150   Add to Cart
29278 p-Nitrobenzyl 6-(1’-Hydroxyethyl)-azabicyclo(3.2.0)heptane-3,7- dione-2-carboxylate
Synonyms:
6-(1-Hydroxy-ethyl)-3,7-dioxo-1-aza-bicyclo(3.2.0)heptane-2- carboxylic Acid 4-Nitro-benzyl Ester;
   Request Quote
66568 (1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane HCl
25 mg $650   Add to Cart
250 mg $2,200   Add to Cart
66569 (1S,4S)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane HCl
250 mg $625   Add to Cart
1 g $775   Add to Cart
5 g $2,125   Add to Cart
38139 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-ylmethyl 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3 -carboxylate
25 g $320   Add to Cart
100 g $370   Add to Cart
66570 5-Oxo-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester
250 mg $650   Add to Cart
2.5 g $2,200   Add to Cart
98240 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
Synonyms:
Marukazol R;
   Request Quote
   Request Quote
42059 Potassium Perfluoroheptanesulfonate
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $2,200   Add to Cart
63414 (1S,2S,3R,4R)-rel-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.1] heptane-2-carboxylic Acid
   Request Quote
99533 2-Thiaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic Acid
   Request Quote
   Request Quote
72882 1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-2-carbonitrile
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart