Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
7198 Benzylhydrochlorothiazide
Synonyms:
6-Chloro-3,4-dihydro-3-(phenylmethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7 -sulfonamide;
100 mg $875   Add to Cart
0.5 g $2,000   Add to Cart
D4341 Benzylhydrochlorothiazide-d5
Synonyms:
(6-Chloro-3,4-dihydro-3-(phenyl-D5-methyl)-2H-1,2,4- benzothiadiazine-7-sulfonamide);
98%D
2.5 mg $750   Add to Cart
10 mg $2,200   Add to Cart
22132 5-Chloro Hydrochlorothiazide
Synonyms:
5,6-Dichloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide;
   Request Quote
10673 Hydrochlorothiazide
Synonyms:
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1- Dioxide;
10 g $190   Add to Cart
81530 Hydrochlorothiazide Related Compound
   Request Quote
81532 Hydrochlorothiazide Related Compound (N’-(2-Acetyl-sulfamoyl-4- chloro-phenyl) Acetamide)
   Request Quote
81528 Hydrochlorothiazide Related Compound (N-[(2-Aminophenyl)sulfonyl] Acetamide)
   Request Quote
CDN33181 Hydrochlorothiazide-13C,15N2,d2
Synonyms:
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-13C,15N2,d2- sulfonamide 1,1-Dioxide; Aquarius-13C,15N2,d2; Bremil-13C,15N2, d2; Cidrex-13C,15N2,d2; Dihydrochlorothiazide-13C,15N2,d2; Dichlotride-13C,15N2,d2; Diurizid-13C,15N2,d2; Drenol-13C,15N2, d2; Hidrochlortiazid-13C,15N2,d2; Hydrex-13C,15N2,d2; Oretic-13C, 15N2,d2; Pantemon-13C,15N2,d2; Thiuretic-13C,15N2,d2;;
10 mg $1,950   Add to Cart
D3466 Hydrochlorothiazide-3,3-d2 98%D
10 mg $390   Add to Cart
DN33159 Hydrochlorothiazide-d2 15N2
   Request Quote
CD10674 Hydrochlorothiazide-13C,d2
Synonyms:
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-13C,d2-7- sulfonamide 1,1-Dioxide;
98%13C, 98%D
5 mg $490   Add to Cart
CND34003 Hydrochlorothiazide-15N2,13C,d2
1 mg $810   Add to Cart
5 mg $1,750   Add to Cart
26660 N4-Hydroxymethyl Hydrochlorothiazide
   Request Quote
31018 7-Sulfonamido-N-hydroxymethyl Hydrochlorothiazide
Synonyms:
6-Chloro-3,4-dihydro-N-(hydroxymethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine- 7-sulfonamide 1,1-Dioxide;
   Request Quote