Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
19273 N-Acetylpiperazine-N’-(4-phenol) Ketoconazole
Synonyms:
1-(4-3-[4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)phenoxy]-4-[2-(2,4- dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylmethyl[1,3]dioxolan-4-ylmethyl] phenylpiperazin-1-yl)ethanone;
   Request Quote
22812 Deacetyl Ketoconazole
Synonyms:
1-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)- 1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-piperazine;
   Request Quote
D22813 Deacetyl Ketoconazole-d8
Synonyms:
1-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)- 1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-piperazine-d8;
   Request Quote
22950 2,3-Dehydro Ketoconazole
Synonyms:
rel-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1- ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-3,4-dihydro-1(2H)- pyrazinyl]ethanone; rel-1-Acetyl-4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H- imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl];
   Request Quote
11267 Ketoconazole
Synonyms:
cis-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1- ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine;
500 mg $290   Add to Cart
96314 (2R,4R)-trans-Ketoconazole
Synonyms:
1-Acetyl-4-[4-[[(2R,4R)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1- ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine; (2R-trans) -1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl )-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine; Ketoconazole Impurity C;
   Request Quote
   Request Quote
D96312 Ketoconazole-d4
Synonyms:
cis-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1- ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine-d4;
   Request Quote
   Request Quote
D96315 (2R,4R)-trans-Ketoconazole-d8
Synonyms:
1-Acetyl-4-[4-[[(2R,4R)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1- ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine-d8; (2R- trans)-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1- ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine-d8; Ketoconazole Impurity C-d8;
   Request Quote
   Request Quote
27478 rac-trans-Ketoconazole
Synonyms:
rel-1-Acetyl-4-[4-[[(2R,4R)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol -1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine; trans-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1- ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine; R 44319; RS 367;
   Request Quote
D75267 (±)-Ketoconazole-d4 (piperazine-3,3,5,5-d4) (cis- isomers)
5 mg $540   Add to Cart
25 mg $1,540   Add to Cart
82078 Ketoconazole Impurity 1
   Request Quote
82082 Ketoconazole Impurity 2
   Request Quote
82088 Ketoconazole Impurity A
   Request Quote
82091 Ketoconazole Impurity B
   Request Quote
C82093 Ketoconazole Impurity C
   Request Quote
D82094 Ketoconazole Impurity D
   Request Quote
82095 Ketoconazole Impurity E
   Request Quote
82081 Ketoconazole N-Oxide
   Request Quote
D11268 Ketoconazole-d8
Synonyms:
cis-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1- ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine-d8;
98%D
1 mg $925   Add to Cart
10 mg $2,400   Add to Cart
D14284 Ketoconazole-d3
Synonyms:
(±)-cis-1-Acetyl-4-(4-[(2-[2,4-dichlorophenyl]-2-[1H-imidazol-1- ylmethyl]-1,3-dioxolan-4-yl)-methoxy]phenyl)piperazine;
98%:d3
5 mg $990   Add to Cart
D82077 Ketoconazole-d3
   Request Quote
CD74948 Ketoconazole-13C, d3
   Request Quote