Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
89960 N-Benzyl Hydroxymedetomidine
Synonyms:
1-(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethanol;
   Request Quote
89961 N-Benzylmedetomidine
Synonyms:
1-Benzyl-5-(1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl)-1H-imidazole;
   Request Quote
9071 Dexmedetomidine
Synonyms:
5-[(1S)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole; (S)-4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole; (+)-Medetomidine; (S)-Medetomidine; MPV 1440; d-Medetomidine;
10 mg $875   Add to Cart
50 mg $2,000   Add to Cart
D39744 Dexmedetomidine-d3 L-Tartrate
   Request Quote
D50735 Dexmedetomidine-d4 L-Tartrate
5 mg $1,990   Add to Cart
1 mg $725   Add to Cart
36589 DexmedetomidineHCl
200 mg $715   Add to Cart
D94659 N-(Ethyl-d5)medetomidine
Synonyms:
5-(1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl)-1-ethyl-1H-imidazole-d5;
   Request Quote
   Request Quote
94658 N-Ethylmedetomidine
Synonyms:
5-(1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl)-1-ethyl-1H-imidazole;
   Request Quote
   Request Quote
51295 Ethylmedetomidine HCl
   Request Quote
D51296 Ethylmedetomidine-d5 HCl
   Request Quote
26634 3-Hydroxy medetomidine
Synonyms:
3-[1-(1H-Imidazol-5-yl)ethyl]-2-methylbenzenemethanol;
1 mg $490   Add to Cart
52013 Levomedetomidine
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $2,200   Add to Cart
83366 Levomedetomidine HCl
   Request Quote
18689 Medetomidine HCl
5 mg $950   Add to Cart
25 mg $1,500   Add to Cart
83373 Medetomidine Impurity (Ethylmedetomidine)
   Request Quote
83372 Medetomidine Impurity (N-Benzyl hydroxymedetomidine)
   Request Quote
83374 Medetomidine Impurity (N-Benzyl medetomidine)
   Request Quote
83375 Medetomidine Impurity (N-Benzyl vinyl analog)
   Request Quote
83357 Medetomidine Impurity 1
   Request Quote
83367 Medetomidine Impurity 10
   Request Quote
83368 Medetomidine Impurity 11
   Request Quote
83370 Medetomidine Impurity 13
   Request Quote
83358 Medetomidine Impurity 2
   Request Quote
83361 Medetomidine Impurity 5
   Request Quote
83362 Medetomidine Impurity 6
   Request Quote
83363 Medetomidine Impurity 7
   Request Quote
83364 Medetomidine Impurity 8
   Request Quote
83365 Medetomidine Impurity 9
   Request Quote
CD27768 Medetomidine-13C,d3 HCl
Synonyms:
4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl-13C,d3]-1H-imidazole HCl; Domitor-13C,d3 HCl; MPV 785-13C,d3 HCl; Metomidine-13C,d3 HCl; Zalopine-13C,d3 HCl;
5 mg $1,290   Add to Cart
DN26635 3-Hydroxy Medetomidine-15N2,d2
Synonyms:
3-[1-(1H-Imidazol-5-yl)ethyl]-2-methylbenzenemethanol-15N2,d2;
   Request Quote
D27769 Medetomidine-d3 hydrochloride
Synonyms:
4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl-d3]-1H-imidazole HCl; Domitor-d3 HCl; MPV 785-d3 HCl; Metomidine-d3 HCl; Zalopine-d3 HCl;
1 mg $390   Add to Cart
5 mg $1,190   Add to Cart
CD79872 Medetomidine-13C,d3 Hydrochloride
   Request Quote
27050 1’-Hydroxy N-Trityl Medetomidine
Synonyms:
α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1-(triphenylmethyl)-1H- imidazole-4-methanol;
   Request Quote