Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
8995 rac N-Desmethyl Mephenytoin
Synonyms:
(+/-)-Nirvanol; (+/-)-5-Ethyl-5-phenylhydantoin;
25 mg $830   Add to Cart
125 mg $1,640   Add to Cart
8996 R-(-)-N-Desmethyl Mephenytoin
Synonyms:
R-(-)-Nirvanol, R-(-)-5-Ethyl-5-phenylhydantoin;
125 mg $1,720   Add to Cart
25 mg $840   Add to Cart
8997 S-(+)-N-Desmethyl Mephenytoin
Synonyms:
S-(+)-Nirvanol, S-(+)-5-Ethyl-5-phenylhydantoin;
25 mg $840   Add to Cart
125 mg $1,720   Add to Cart
D4639 rac N-Desmethyl Mephenytoin-deuterated
Synonyms:
((+/-)-Nirvanol-deuterated; (+/-)-5-Ethyl-5-phenyl-deuterated-hydantoin);
97%D
2.5 mg $850   Add to Cart
25 mg $2,200   Add to Cart
26589 4-Hydroxy mephenytoin
Synonyms:
5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-2,4-imidazolidinedione; (+/-)-5-Ethyl-(4-hydroxyphenyl)-3-methylhydantoin; p-Hydroxymephenytoin;
   Request Quote
D82798 4-Hydroxy mephenytoin-d3
1 mg $290   Add to Cart
26588 (S)-4-Hydroxy Mephenytoin
Synonyms:
(5S)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-2,4-imidazolidinedione; (S)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-2,4-imidazolidinedione;
   Request Quote
65906 rac-Mephenytoin
10 mg $675   Add to Cart
25 mg $850   Add to Cart
11517 (R)-Mephenytoin
Synonyms:
(R)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin;
10 mg $830   Add to Cart
50 mg $1,640   Add to Cart
11518 (S)-Mephenytoin
Synonyms:
(S)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin;
10 mg $590   Add to Cart
D26590 (+/-)-4-Hydroxy Mephenytoin-d3
Synonyms:
5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-2,4-imidazolidinedione-d3; (+/-)-5-Ethyl-(4-hydroxyphenyl)-3-methylhydantoin-d3; p-Hydroxymephenytoin-d3;
99% D
1 mg $290   Add to Cart
5 mg $928   Add to Cart
D65907 rac Mephenytoin-d3
2.5 mg $640   Add to Cart
25 mg $2,120   Add to Cart
12035 (R)-1-Methylmephenytoin
Synonyms:
[(R)-1,3-Dimethyl-5-Ethyl-5-phenylhydantoin]; (R)-5-Ethyl-1,3-dimethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione;
10 mg $845   Add to Cart
50 mg $1,760   Add to Cart
D82799 N-Desmethyl Mephenytoin-d5
   Request Quote
D11519 racMephenytoin-d3
Synonyms:
rac 5-Ethyl-3-(methyl-d3)-5-phenylhydantoin;
98%D
2.5 mg $890   Add to Cart
12.5 mg $2,120   Add to Cart
D11520 racMephenytoin-d5
Synonyms:
rac 5-Ethyl-3-methyl-5-(phenyl-d5)-hydantoin;
98%D
1 mg $890   Add to Cart
5 mg $2,120   Add to Cart