Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
68403 4,6’’-O-(tert-Butyldimethylsilyl)mycophenolic Acid Acyl-β-D- glucoside
   Request Quote
21587 4’-tert-Butyldimethylsilylmycophenolic Acid
Synonyms:
6-[4-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1,3-dihydro-6- methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid;
   Request Quote
56235 1-Cyclopropane Mycophenolic Acid
   Request Quote
50476 4-Cyclopropylmethyl-O-(3,4,5-triacetoxy-6-(methoxycarbonyl)) glucuronide Mycophenolic Acid
   Request Quote
50474 4-Cyclopropylmethyl-O-glucuronide Mycophenolic Acid
   Request Quote
56236 4-Cyclopropylmethyl-O-methyl Mycophenolic Acid
   Request Quote
9000 O-Desmethyl Mycophenolic Acid
Synonyms:
(4E)-6-(1,3-Dihydro-4,6-dihydroxy-7-methyl-3-oxo-5- isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid; Demethylmycophenolic Acid; Nor-O-methyl Mycophenolic Acid;
1 mg $890   Add to Cart
5 mg $2,120   Add to Cart
23464 O-Desmethyl Mycophenolic Acid Methyl Ester
Synonyms:
(4E)-6-(1,3-Dihydro-4,6-dihydroxy-7-methyl-3-oxo-5- isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid Methyl Ester; Demethylmycophenolic Acid Methyl Ester; Nor-O-methyl Mycophenolic Acid Methyl Ester;
   Request Quote
D23465 O-Desmethyl Mycophenolic Acid Methyl Ester-d3
Synonyms:
(4E)-6-(1,3-Dihydro-4,6-dihydroxy-7-methyl-3-oxo-5- isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid Methyl Ester-d3; Demethylmycophenolic Acid Methyl Ester-d3; Nor-O-methyl Mycophenolic Acid Methyl Ester-d3;
   Request Quote
23516 4’-Desmethyl-6’-tosylmycophenolic Acid
Synonyms:
(E)-6-[1,3-Dihydro-6-hydroxy-7-methyl-4-[[(4-methylphenyl) sulfonyl]oxy]-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid;
   Request Quote
83001 Dimethoxy Analogue of Mycophenolic Acid
   Request Quote
28591 6-O-Methyl Mycophenolic Acid Methyl Ester
Synonyms:
(4E)-6-(1,3-Dihydro-4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-5- isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid Methyl Ester;
   Request Quote
D28592 6-O-Methyl Mycophenolic Acid Methyl Ester-d9
Synonyms:
(4E)-6-(1,3-Dihydro-4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-5- isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid Methyl Ester-d9;
   Request Quote
12421 Mycophenolic acid
Synonyms:
(4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5- isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid;
250 mg $290   Add to Cart
52459 (Z)-Mycophenolic Acid
Synonyms:
(4Z)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5- isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid;
0.5 mg $590   Add to Cart
2 mg $1,790   Add to Cart
CD34076 Mycophenolic acid 13C-d3
1 mg $700   Add to Cart
5 mg $1,850   Add to Cart
29057 Mycophenolic Acid Acyl-β-D-glucoside
Synonyms:
1-[(4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5- isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoate] β-D-Glucopyranose;
   Request Quote
29061 Mycophenolic Acid Acyl-β-D-glucuronide
Synonyms:
1-[(4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5- isobenzofuranyl)-4-methyl-1-oxo-4-hexenoate] β-D- Glucopyranuronic Acid;
   Request Quote
29058 Mycophenolic Acid Acyl-β-D-glucuronide Allyl Ester
Synonyms:
1-[(4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5- isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoate] β-D-Glucopyranuronic Acid 2-Propen-1-yl Ester;
   Request Quote
66349 Mycophenolic Acid Carboxybutoxy Ether
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $2,200   Add to Cart
66350 Mycophenolic Acid Carboxybutoxy Ether Dimethyl Ester
10 mg $650   Add to Cart
25 mg $800   Add to Cart
100 mg $1,375   Add to Cart
83004 Mycophenolic Acid Glucuronide Cyclopropane Analogue
   Request Quote
29064 Mycophenolic Acid Lactone (EP Impurity H)
Synonyms:
(S)- 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(tetrahydro-2-methyl-5-oxo -2-furanyl)ethyl]-1(3H)-isobenzofuranone;
   Request Quote
29065 Mycophenolic Acid Methyl Ester 6-(Methyl β-D-Glucuronate)
Synonyms:
Methyl Mycophenolic Acid Methyl Ester Glucosiduronate;
   Request Quote
29067 Mycophenolic Acid Methyl Ester 6-(Tri-O-acetyl-β-D- glucuronic Acid Methyl Ester)
   Request Quote
71643 Mycophenolic Acid Methyl Ester Phenolic 6-(2,3,4,6-tetra-O-Acetyl -β-D-glucoside)
5 mg $650   Add to Cart
50 mg $2,200   Add to Cart
D29068 Mycophenolic Acid Methyl Ester-d6 6-(Tri-O-acetyl-β-D- glucuronic Acid Methyl Ester)
   Request Quote
97629 Mycophenolic Acid Monosodium Salt
Synonyms:
(4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5- isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid Sodium Salt; (4E)-6-(1, 3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4 -methyl-4-hexenoic Acid Monosodium Salt; (E)-6-(1,3-Dihydro-4- hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4- hexenoic Acid Monosodium Salt; EC-MPS; ERL 080; ERL 080A; Femulan; Mycophenolate Sodium; Mycophenolic Monosodium Salt; Myfortic; Sodium Mycophenolate;
   Request Quote
   Request Quote
29063 Mycophenolic Acid Phenolic β-D-Glucoside
Synonyms:
(4E)-6-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,3-dihydro-6-methoxy-7- methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid;
   Request Quote
82994 Mycophenolic Acid Phenyl Glucuronide
   Request Quote
83006 Mycophenolic Acid Related Compound 1 (5,7-Dihydroxy-4 methylphthhalide)
   Request Quote
29059 Mycophenolic Acid β-D-Glucuronide
Synonyms:
5-[(2E)-5-Carboxy-3-methyl-2-penten-1-yl]-1,3-dihydro-6-methoxy-7 -methyl-3-oxo-4-isobenzofuranyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid; Mycophenolic Acid Glucosiduronate; Mycophenolic Acid Glucuronide;
   Request Quote
52460 Mycophenolic Acid β-D-Glucuronide Sodium Salt
2.5 mg $660   Add to Cart
25 mg $2,280   Add to Cart
D12422 Mycophenolic acid-d3
Synonyms:
(4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-d3-7-methyl-3-oxo-5- isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid;
1 mg $590   Add to Cart
D29060 Mycophenolic Acid-d3 β-D-Glucuronide
Synonyms:
5-[(2E)-5-Carboxy-3-methyl-2-penten-1-yl]-1,3-dihydro-6-(methoxy- d3)-7-methyl-3-oxo-4-isobenzofuranyl β-D- Glucopyranosiduronic Acid; Mycophenolic Acid-d3 Glucosiduronate; Mycophenolic Acid-d3 Glucuronide;
   Request Quote
D29062 Mycophenolic Acid-d3 Acyl-β-D-glucuronide
Synonyms:
1-[(4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-(methoxy-d3)-7-methyl-3-oxo-5- isobenzofuranyl)-4-methyl-1-oxo-4-hexenoate] β-D- Glucopyranuronic Acid;
   Request Quote
D29066 Mycophenolic Acid-d3 Methyl Ester 6-(Methyl β-D- Glucuronate)
Synonyms:
Methyl Mycophenolic Acid-d3 Methyl Ester Glucosiduronate;
   Request Quote
D66348 Mycophenolic Acid-d3 Acyl-β-D-glucuronide Allyl Ester
0.5 mg $775   Add to Cart
1 mg $975   Add to Cart
5 mg $2,875   Add to Cart
CD82995 Mycophenolic Acid-13C-d3
   Request Quote
D1025 4’-Tosyl Mycophenolic Acid-d3 99%D
1 mg $690   Add to Cart
5 mg $2,200   Add to Cart
D62213 4’’-Tosyl Mycophenolic Acid-d3
1 mg $680   Add to Cart
10 mg $2,440   Add to Cart
83002 Vinyl Lactone Analogue of Mycophenolic Acid
   Request Quote