Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
91678 2-Chloro Pantoprazole
Synonyms:
2-[[Chloro(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-5- (difluoromethoxy)-1H-benzimidazole; 2-[[Chloro(3,4-dimethoxy-2- pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole; Pantoprazole Impurity 1;;
   Request Quote
   Request Quote
68730 6-Chloro Pantoprazole
   Request Quote
50652 Desdifluoromethoxy Hydroxy Pantoprazole
   Request Quote
51042 N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole
   Request Quote
51043 N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfide
   Request Quote
51044 N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfone
   Request Quote
12152 N-Methyl Pantoprazole, mixture of 1 and 3 isomers
Synonyms:
5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] sulfinyl]-1-methyl -1H-benzimidazole;
5 mg $875   Add to Cart
25 mg $2,000   Add to Cart
D12153 N-Methyl Pantoprazole-d3, mixture of 1 and 3 isomers
Synonyms:
5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] sulfinyl]-1-(methyl-d3)-1H-benzimidazole;
98%D
5 mg $890   Add to Cart
25 mg $2,120   Add to Cart
O84193 O-Desmethyl Pantoprazole O-Sulfate
   Request Quote
18841 Pantoprazole
Synonyms:
Protonix; Pantoprazolum; Pantoprazol; Pantoprazole Sodium; CHEBI:7915; HSDB 7292;
100 mg $190   Add to Cart
52660 (R)-(+)-Pantoprazole
5 mg $640   Add to Cart
50 mg $2,120   Add to Cart
84183 (S)-(-)-Pantoprazole
   Request Quote
84198 Pantoprazole Chloro-Impurity
   Request Quote
52658 Pantoprazole Dimer
10 mg $4,750   Add to Cart
25 mg $5,750   Add to Cart
D84187 Pantoprazole Impurity (Mixture of Impurity D and F)
   Request Quote
C84185 Pantoprazole Impurity C
   Request Quote
D84199 Pantoprazole Impurity D
   Request Quote
84196 Pantoprazole Impurity E (Dimer)
   Request Quote
84200 Pantoprazole Impurity F
   Request Quote
84197 Pantoprazole Magnesium
   Request Quote
12901 Pantoprazole N-Oxide
10 mg $990   Add to Cart
50 mg $2,100   Add to Cart
84191 Pantoprazole N-Oxide
   Request Quote
60954 Pantoprazole N-Oxide Sodium Salt
10 mg $625   Add to Cart
100 mg $2,000   Add to Cart
12899 Pantoprazole sodium salt
Synonyms:
Eupantol, Pantecta, Pantozol, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4- dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole;
50 mg $190   Add to Cart
250 mg $590   Add to Cart
52659 (R)-(+)-Pantoprazole Sodium Salt
5 mg $640   Add to Cart
50 mg $2,120   Add to Cart
52662 (S)-(-)-Pantoprazole Sodium Salt
1 mg $190   Add to Cart
5 mg $290   Add to Cart
12904 Pantoprazole Sulfide
Synonyms:
Pantoprazole Thioether, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2- pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole;
10 mg $290   Add to Cart
84192 Pantoprazole Sulfide Dimer
   Request Quote
9427 Pantoprazole Sulfide N-Oxide (Pantoprazole Impurity)
Synonyms:
5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]thio]- 1H-benzimidazole-N-oxide; 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy -1-oxido-2-pyridinyl) methyl]thio]-1H-benzimidazole; Pantoprazole Impurity;
25 mg $875   Add to Cart
125 mg $2,000   Add to Cart
D12905 Pantoprazole Sulfide-d6 (Major)
Synonyms:
Pantoprazole Thioether-d6; 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]thio]- 1H-benzimidazole-d6;
98%D
5 mg $890   Add to Cart
25 mg $2,120   Add to Cart
D71891 Pantoprazole Sulfide-d7 (Major)
5 mg $640   Add to Cart
50 mg $2,120   Add to Cart
29929 Pantoprazole Sulfide-β-D-glucuronide
Synonyms:
5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl)]thio]- 1-β-D-glucopyranosyl-1H-benzimidazole;
   Request Quote
60955 Pantoprazole Sulfone
10 mg $190   Add to Cart
12902 Pantoprazole Sulfone N-Oxide
5 mg $890   Add to Cart
25 mg $2,120   Add to Cart
12903 Pantoprazole Sulfone, Sodium Salt
10 mg $875   Add to Cart
50 mg $2,000   Add to Cart
84182 Pantoprazole Sulphone (Impurity A)
   Request Quote
84186 Pantoprazole Sulphone N-Oxide
   Request Quote
D12900 Pantoprazole-d6 (Major), Sodium Salt 98%D
1 mg $875   Add to Cart
5 mg $2,000   Add to Cart
D52661 (R)-(+)-Pantoprazole-d7 Sodium Salt
1 mg $650   Add to Cart
10 mg $2,200   Add to Cart
D52663 (S)-(-)-Pantoprazole-d7 Sodium Salt
1 mg $650   Add to Cart
10 mg $2,200   Add to Cart
D52664 Pantoprazole-d3
1 mg $390   Add to Cart
D52665 Pantoprazole-d3 Sulfone
1 mg $675   Add to Cart
10 mg $2,400   Add to Cart
D52666 Pantoprazole-d5 Sulfone (Major)
1 mg $675   Add to Cart
10 mg $2,400   Add to Cart
D66640 Pantoprazole-d7 Sodium Salt (Major)
1 mg $640   Add to Cart
10 mg $2,120   Add to Cart
D84188 (S)-Pantoprazole-d6
   Request Quote
D84189 (R)-Pantoprazole-d6
   Request Quote
D84190 Pantoprazole-d6
   Request Quote