Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
23010 6-Demethyl 6-O-Benzyl Papaverine
Synonyms:
1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-7-methoxy-6-(phenylmethoxy) isoquinoline; 6-(Benzyloxy)-7-methoxy-1-veratryl-isoquinoline;
   Request Quote
23045 3’-Demethyl papaverine
Synonyms:
5-[(6,7-Dimethoxy-1-isoquinolinyl)methyl]-2-methoxyphenol; α-(6,7-Dimethoxy-1-isoquinolyl)-6-methoxy-m-cresol; 3’-Desmethylpapaverine; Palaudine; Ro 20-0518;
   Request Quote
23046 4’-Demethyl Papaverine
Synonyms:
4-[(6,7-Dimethoxy-1-isoquinolinyl)methyl]-2-methoxyphenol; α-6,7-dimethoxy-1-isoquinolylcreosol; 1-(3-Methoxy-4-hydroxybenzyl)-6,7-dimethoxyisoquinoline; 4’-Desmethylpapaverine; NSC 273753;
   Request Quote
23048 6-Demethyl Papaverine β-D-Glucuronide
   Request Quote
D23047 6-Demethyl Papaverine-d3
Synonyms:
1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-7-(methoxy-d3)-6-isoquinolinol; 7-(Methoxy-d3)-1-veratryl-6-isoquinolinol; 6-Desmethylpapaverine-d3; Isopacodine-d3; NSC 273754-d3;
   Request Quote
D23049 6-Demethyl Papaverine-d3 β-D-Glucuronide
   Request Quote
9001 6-Desmethyl Papaverine
Synonyms:
1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-7-methoxy-6-isoquinolinol; 7-Methoxy-1-veratryl-6-isoquinolinol; 6-Demethylpapaverine; Isopacodine; NSC 273754;
1 mg $875   Add to Cart
5 mg $2,000   Add to Cart
D3601 6-Desmethyl Papaverine-d3 β-D-glucuronide 98%D
1 mg $750   Add to Cart
5 mg $1,900   Add to Cart
23907 4’,6-Didemethyl Papaverine
Synonyms:
1-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-7-methoxy-6-isoquinolinol; 4’,6-Desmethylpapaverine;
   Request Quote
93369 3,4-Dihydropapaverine
Synonyms:
Dihydropapaverine; 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-3,4-dihydro-6,7- dimethoxyisoquinoline;1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-3,4- dihydroisoquinoline;
   Request Quote
   Request Quote
12907 Papaverine HCl
Synonyms:
1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinoline Hydrochloride; Artegodan; Cepaverin; Cerebid; Cerespan; Dynovas; Optenyl; Vasal; Vasospan;
5 g $860   Add to Cart
25 g $1,880   Add to Cart
85073 Papaverine Impurity B
   Request Quote
C85074 Papaverine Impurity C
   Request Quote
D85075 Papaverine Impurity D
   Request Quote
85076 Papaverine Impurity E
   Request Quote
85077 Papaverine Impurity F
   Request Quote
D2150 Papaverine-d3
Synonyms:
(1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-6-methoxy-7-(methoxy-d3- uinoline);
99%D
1 mg $650   Add to Cart
5 mg $1,500   Add to Cart
D29930 Papaverine-d3 HCl
Synonyms:
1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-6-(methoxy-d3)-7- methoxyisoquinoline Hydro-chloride; Artegodan-d3; Cepaverin-d3; Cerebid-d3; Cerespan-d3; Dynovas-d3; Optenyl-d3; Vasal-d3; Vasospan-d3;
   Request Quote
CD85072 Papaverine-13C-d3
   Request Quote
D74319 Papaverine-d6
10 mg $1,570   Add to Cart
25 mg $2,770   Add to Cart
CD75050 Papaverine-13C.d3
   Request Quote