Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
84550 Parecoxib Impurity 10
   Request Quote
84551 Parecoxib Impurity 11
   Request Quote
84543 Parecoxib Impurity 3
   Request Quote
84544 Parecoxib Impurity 4
   Request Quote
84545 Parecoxib Impurity 6 Sodium Salt
   Request Quote
84546 Parecoxib Impurity 7
   Request Quote
84547 Parecoxib Impurity 9
   Request Quote
74480 Parecoxib Impurity A
   Request Quote
C74481 Parecoxib Impurity C
   Request Quote
D84548 Parecoxib Impurity D
   Request Quote
84549 Parecoxib Impurity E
   Request Quote
74482 Parecoxib Impurity G
   Request Quote
74483 Parecoxib Impurity H
   Request Quote
74484 Parecoxib Impurity K
   Request Quote
74485 Parecoxib Impurity L
   Request Quote
74486 Parecoxib Impurity M
   Request Quote
O74487 Parecoxib Impurity O
   Request Quote
74488 Parecoxib Impurity ZB
   Request Quote
74489 Parecoxib Impurity ZC
   Request Quote
74490 Parecoxib Impurity ZD
   Request Quote
84552 Parecoxib N-Oxide
   Request Quote
29932 Parecoxib Sodium
Synonyms:
N-[[4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)phenyl]sulfonyl]propanamide Sodium Salt; Dynastat; Rayzon; SC 69124A;
   Request Quote
D29933 Parecoxib-d5 Sodium
Synonyms:
N-[[4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)phenyl]sulfonyl]propanamide -d5 Sodium Salt; Dynastat-d5; Rayzon-d5; SC 69124A-d5;
   Request Quote
87854 Valdecoxib Disulfonamide Impurity (Parecoxib Impurity 1)
   Request Quote
D87866 Valdecoxib Impurity D (Parecoxib Impurity 8)
   Request Quote
87853 Valdecoxib m-Sulfonamide Impurity (Parecoxib Impurity 2)
   Request Quote