Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
8945 4-Desmethoxypropoxyl-4-chloro Rabeprazole
Synonyms:
2-[[(4-Chloro-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H- benzimidazole;
1 mg $900   Add to Cart
5 mg $2,200   Add to Cart
23387 4-Desmethoxypropoxyl-4-chloro Rabeprazole Sulfide
Synonyms:
2-[(4-Chloro-3-methyl-2-pyridinyl)methylthio]-1H-benzimidazole;
   Request Quote
23386 4-Desmethoxypropoxyl-4-chloro Rabeprazole Sulfone
Synonyms:
2-[[(4-Chloro-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl-1H- benzimidazole;
   Request Quote
8946 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy Rabeprazole
Synonyms:
2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H- benzimidazole;
1 mg $950   Add to Cart
5 mg $2,600   Add to Cart
50687 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy S-Deoxo Rabeprazole
25 mg $650   Add to Cart
250 mg $2,200   Add to Cart
23388 4-Desmethoxypropoxyl-4-methylthio Rabeprazole
Synonyms:
2-[[[3-Methyl-4-(methylthio)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H- benzimidazole;
   Request Quote
85728 (R)-Desmethyl rabeprazole
   Request Quote
O85725 (R)-O-Desmethyl rabeprazole
   Request Quote
O85724 (S)-O-Desmethyl Rabeprazole Impurity
   Request Quote
85722 (S)-Desmethyl rabeprazole sodium salt
   Request Quote
85723 (R)-Desmethyl rabeprazole sodium salt
   Request Quote
85718 4-Methoxy rabeprazole
   Request Quote
28052 N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole
Synonyms:
1-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[4-(3- methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H- benzimidazole;
   Request Quote
28053 N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole Sulfide
Synonyms:
1-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[4-(3- methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H- benzimidazole;
   Request Quote
28054 N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole Sulfone
Synonyms:
1-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[4-(3- methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H- benzimidazole;
   Request Quote
30637 (R)-Rabeprazole
Synonyms:
2-[(R)-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] sulfinyl]-1H-benzimidazole; R-(+)-Rabeprazole;
   Request Quote
61545 Rabeprazole
50 mg $610   Add to Cart
500 mg $1,380   Add to Cart
85720 Rabeprazole Impurity (Chloro Intermediate)
   Request Quote
85721 Rabeprazole Impurity (Chloropropoxy Analogue)
   Request Quote
85726 Rabeprazole Impurity 1
   Request Quote
85727 Rabeprazole Impurity 2
   Request Quote
85731 Rabeprazole Impurity 3
   Request Quote
85735 Rabeprazole Impurity B
   Request Quote
C85733 Rabeprazole Impurity C
   Request Quote
85717 Rabeprazole Impurity G
   Request Quote
66904 Rabeprazole N-Oxide
1 mg $650   Add to Cart
10 mg $2,200   Add to Cart
85719 Rabeprazole Related Compound A
   Request Quote
13325 Rabeprazole Sodium Salt
Synonyms:
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]- 1H-benzimidazole, Sodium Salt; Pariet;
10 mg $840   Add to Cart
50 mg $1,720   Add to Cart
66905 (R)-Rabeprazole Sodium Salt
Synonyms:
Dexrabeprazole Sodium Salt;
10 mg $640   Add to Cart
100 mg $2,120   Add to Cart
66907 (S)-Rabeprazole Sodium Salt
1 mg $640   Add to Cart
10 mg $2,120   Add to Cart
13328 Rabeprazole Sulfide
Synonyms:
2-[[[3-Methyl-4-(3-methoxypropoxy)-2-pyridyl]methyl]thio]-1H- benzimidazole; 2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridine-2-yl]-methythio]-1H- benzimidazole; H 295/43; Rabeprazole Thioether;
25 mg $2,000   Add to Cart
5 mg $875   Add to Cart
30638 Rabeprazole Sulfide N-Oxide
Synonyms:
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl] thio]-1H-benzimidazole;
   Request Quote
13327 Rabeprazole Sulfone
Synonyms:
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]- 1H-benzimidazole;
5 mg $875   Add to Cart
25 mg $2,000   Add to Cart
13329 Rabeprazole Sulfone N-Oxide
Synonyms:
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl] sulfonyl]-1H-benzimidazole;
10 mg $890   Add to Cart
50 mg $2,120   Add to Cart
D30635 Rabeprazole Sulfone-d3
Synonyms:
2-[[[4-(3-(Methoxy-d3)propoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] sulfonyl]-1H-benzimidazole;
   Request Quote
D13326 Rabeprazole-d3 Sodium Salt
Synonyms:
2-[[[(4-(3-Methoxy-d3)propoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] sulfinyl]-1H-benzimidazole Sodium Salt;
98%D
1 mg $900   Add to Cart
5 mg $2,200   Add to Cart
D2097 Rabeprazole-d3
Synonyms:
(2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]- 1H-benzimidazole-);
99%D
1 mg $650   Add to Cart
5 mg $2,000   Add to Cart
D30636 Rabeprazole-d3 Sulfide
Synonyms:
2-[[[3-Methyl-4-(3-(methoxy-d3)propoxy)-2-pyridyl]methyl]thio]-1H -benzimidazole; 2-[4-(3-(Methoxy-d3)propoxy)-3-methylpyridine-2-yl]-methythio- 1H-benzimidazole; H 295/43-d3; Rabeprazole-d3 Thioether;
   Request Quote
D32502 Rabeprazole-d4 Sodium Salt (benzimidazole-4,5,6,7-d4) 99%D
5 mg $1,300   Add to Cart
10 mg $2,300   Add to Cart
D61544 Rabeprazole-d4
2.5 mg $650   Add to Cart
25 mg $2,200   Add to Cart
D66906 (R)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $2,200   Add to Cart
D66908 (S)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt
5 mg $625   Add to Cart
50 mg $2,000   Add to Cart
D76183 Rabeprazole-d4
   Request Quote
D34141 Rabeprazole-d4 potassium
1 mg $640   Add to Cart
5 mg $1,550   Add to Cart
D85732 Rabeprazole-d4 Sodium Salt
   Request Quote
85730 Racemic-Desmethyl Rabeprazole Sodium Salt
   Request Quote
O85729 Racemic-O-Desmethyl Rabeprazole Impurity
   Request Quote