Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
92641 4-Deschloro-2-chloro-Sorafenib
Synonyms:
4-[4-[[[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino] phenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide;
   Request Quote
   Request Quote
45211 N-Desmethyl Sorafenib
   Request Quote
45213 N-Desmethyl Sorafenib (Pyridine)-N-oxide
   Request Quote
D45214 N-Desmethyl Sorafenib (Pyridine)-N-oxide-d4
   Request Quote
D45212 N-Desmethyl Sorafenib-d4
   Request Quote
13507 Sorafenib
Synonyms:
4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino] phenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide; BAY-43-9006; Sorafenib base;
5 mg $90   Add to Cart
25 mg $290   Add to Cart
D75083 Sorafenib-d4
   Request Quote
99089 Sorafenib Hydroxydemethylamine
Synonyms:
4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino] phenoxy]-2-pyridinecarboxylic Acid; 4-(4-(3-(4-Chloro-3- (trifluoromethyl)phenyl)ureido)phenoxy)picolinic Acid;
   Request Quote
   Request Quote
C86412 Sorafenib Impurity C
   Request Quote
86413 Sorafenib Impurity I
   Request Quote
13509 Sorafenib N-oxide
5 mg $390   Add to Cart
86411 Sorafenib Related Compound
   Request Quote
86422 Sorafenib related compound 1
   Request Quote
86415 Sorafenib related compound 11
   Request Quote
86416 Sorafenib Related Compound 12
   Request Quote
86419 Sorafenib Related Compound 15
   Request Quote
86406 Sorafenib related compound 5
   Request Quote
86407 Sorafenib related compound 6
   Request Quote
86408 Sorafenib related compound 7
   Request Quote
86409 Sorafenib related compound 8
   Request Quote
5528 Sorafenib Tosylate
Synonyms:
Sorafenib, p-Toluenesulfonate Salt;
0.25 g $1,500   Add to Cart
0.1 g $750   Add to Cart
D67035 Sorafenib-d3
Synonyms:
Sorafenib-methyl-d3;
1 mg $290   Add to Cart
5 mg $990   Add to Cart