Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
19512 N-(4-Aminobenzenesulfonyl) Sulfamethoxazole
Synonyms:
4-Amino-N-[4-[[(5-methyl-3-isoxazolyl)amino]sulfonyl]phenyl] benzenesulfonamide;
   Request Quote
D19513 N-(4-Aminobenzenesulfonyl) Sulfamethoxazole-d4
Synonyms:
4-Amino-N-[4-[[(5-methyl-3-isoxazolyl)amino]sulfonyl](phenyl-d4)] benzenesulfonamide;
   Request Quote
27000 N-Hydroxysulfamethoxazole
Synonyms:
4-(Hydroxyamino)-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzenesulfonamide; Sulfamethoxazole N4-Hydroxylamine; Sulfamethoxazole Hydroxylamine; NSC 665547;
   Request Quote
34537 N-Acetylsulfamethoxazole
10 mg $620   Add to Cart
50 mg $1,440   Add to Cart
100 mg $1,600   Add to Cart
500 mg $2,000   Add to Cart
29488 4-Nitrososulfamethoxazole
Synonyms:
N-(5-Methyl-3-isoxazolyl)-4-nitrosobenzenesulfonamide;
   Request Quote
29491 4-Nitrosulfamethoxazole
Synonyms:
N-(5-Methyl-3-isoxazolyl)-4-nitrobenzenesulfonamide; N-(5-Methylisoxazol-3-yl)-4-nitrobenzenesulfonamide; Nitrosulfamethoxazole;
   Request Quote
19299 N-Acetyl Sulfamethoxazole
Synonyms:
N-[4-[[(5-Methyl-3-isoxazolyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide; 4’-Acetyl-3-sulfa-5-methylisoxazole; N4-Acetylsulfamethoxazole; N4-Acetylsulfisomezole; STX 606; Sulfisomezole-N4-acetate;
25 mg $875   Add to Cart
250 mg $2,000   Add to Cart
37395 Sulfamethoxazole
10 g $290   Add to Cart
37396 Sulfamethoxazole N4-glucoside
25 mg $1,171   Add to Cart
37397 Sulfamethoxazole Related Compound A
   Request Quote
37398 Sulfamethoxazole Related Compound B
15 mg $1,171   Add to Cart
37399 Sulfamethoxazole Related Compound C
15 mg $1,171   Add to Cart
37400 Sulfamethoxazole Related Compound F
15 mg $1,171   Add to Cart
17918 Sulfamethoxazole Sodium
5 mg    Request Quote
50 mg    Request Quote
67085 Sulfamethoxazole β-D-Glucuronide
1 mg $640   Add to Cart
10 mg $2,120   Add to Cart
C48760 Sulfamethoxazole-13C6
1 mg $675   Add to Cart
10 mg $2,400   Add to Cart
D48746 Sulfamethoxazole-d4 N4-glucoside
   Request Quote
D67086 Sulfamethoxazole-d4 β-D-Glucuronide
1 mg $675   Add to Cart
10 mg $2,400   Add to Cart
D13595 Sulfamethoxazole-d4 98%D
5 mg $390   Add to Cart
D19300 N-Acetyl Sulfamethoxazole-d4
10 mg $875   Add to Cart
100 mg $2,000   Add to Cart