Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
58737 (Z)-4-Hydroxy-N-desmethyl Tamoxifen
1 mg $590   Add to Cart
19046 (E)-4-Acetoxy Tamoxifen
Synonyms:
(E)-4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1- yl]phenol 1-Acetate; 4-[(1E)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl] phenol;
   Request Quote
6086 4-Acetoxy Tamoxifen
10 mg $840   Add to Cart
50 mg $1,720   Add to Cart
19456 (E)-4-Alloxycarboxyl Tamoxifen
Synonyms:
Carbonic Acid 4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl- (1E)-buten-1-yl]phenyl 2-propen-1-yl Ester;
10 mg $890   Add to Cart
100 mg $2,620   Add to Cart
6313 4-Alloxycarboxyl Tamoxifen
10 mg $825   Add to Cart
50 mg $1,600   Add to Cart
49756 4-Benzyloxy β-Hydroxy Tamoxifen
25 mg $675   Add to Cart
250 mg $2,400   Add to Cart
21089 N-Boc-N-desmethyl-4-hydroxy Tamoxifen (E/Z Mixture)
Synonyms:
4-[(E/Z)-1-[4-[N-Boc-2-(methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1- buten-1-yl]phenol;
   Request Quote
21090 N-Boc-N-desmethyl-4-hydroxy Tamoxifen 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl- β-D-glucuronide Methyl Ester (E/Z Mixture)
   Request Quote
17418 Chlorotamoxifen
5 mg    Request Quote
50 mg    Request Quote
56376 N-Demethyl-3,4-dihydroxytamoxifen HCl(Z,E mixture)
5 mg $650   Add to Cart
50 mg $2,200   Add to Cart
D56377 N-Demethyl-3,4-dihydroxytamoxifen-d3 HCl(Z,E mixture)
   Request Quote
56378 N-Demethyl-3-methoxy-4-hydroxytamoxifen HCl (E,Z mixture)
2.5 mg $675   Add to Cart
25 mg $2,400   Add to Cart
D56379 N-Demethyl-3-methoxy-4-hydroxytamoxifen-d3 HCl (Z,E mixture)
   Request Quote
9028 N-Desmethyl Tamoxifen HCl
Synonyms:
(Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N-methylethanamine Hydrochloride; N-Demethyltamoxifen Hydrochloride;
5 mg $870   Add to Cart
25 mg $1,960   Add to Cart
9031 N-Desmethyl Tamoxifen Methanethiosulfonate
1 mg $860   Add to Cart
5 mg $1,880   Add to Cart
9030 N-Desmethyl Tamoxifen Methanethiosulfonate Hydrobromide
1 mg $860   Add to Cart
5 mg $1,880   Add to Cart
D69251 N-Desmethyl Tamoxifen-d5
1 mg $650   Add to Cart
10 mg $2,200   Add to Cart
D9029 N-Desmethyl Tamoxifen-ethyl-d5
Synonyms:
(Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N-methylethanamine-d5 ; N-Demethyltamoxifen-d5;
98%D
1 mg $875   Add to Cart
5 mg $2,000   Add to Cart
45195 N-Desmethyl-3-hydroxy Tamoxifen O-β-D-Glucuronide
   Request Quote
23457 N-Desmethyl-4’-hydroxy Tamoxifen
Synonyms:
4-[(1Z)-1-[[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethylene] propyl]phenol; (Z)-4-[1-[[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethylene]propyl ]phenol;
   Request Quote
D23440 N-Desmethyl-4’-hydroxy Tamoxifen-d3 (E/Z Mixture)
Synonyms:
4-[(1E/Z)-1-[[4-[2-(Methylamino-d3)ethoxy]phenyl]phenylmethylene] propyl]phenol;
   Request Quote
26400 (E)-N-Desmethyl-4-hydroxy tamoxifen
Synonyms:
4-[(1E)-1-[4-[2-(methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl ]phenol; E-Endoxifen;
1 mg $290   Add to Cart
56618 N-Desmethyl-4-hydroxy tamoxifen
1 mg $290   Add to Cart
4935 N-Desmethyl-4-hydroxy Tamoxifen (~1:1 E/Z Mixture)
Synonyms:
4-[1-[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenol; (E/Z)-Endoxifen; 4OHNDtam;
5 mg $790   Add to Cart
10 mg $1,150   Add to Cart
23507 N-Desmethyl-4-hydroxy Tamoxifen Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester (E/Z Mixture)
Synonyms:
4-[1-[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl] phenyl Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester; (E/Z)-Endoxifen Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester;
   Request Quote
23458 N-Desmethyl-4-hydroxy tamoxifen β-D-glucuronide
Synonyms:
4-[1-[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl] phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid; (E/Z)-Endoxifen Glucuronide;
1 mg $390   Add to Cart
D23506 N-Desmethyl-4-hydroxy Tamoxifen-d5 β-D-Glucuronide(E/Z Mixture)
Synonyms:
4-[1-[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl] phenyl-d5 β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
   Request Quote
D23508 N-Desmethyl-4-hydroxy Tamoxifen-d5 Tri-O-acetyl-β-D- glucuronic Acid Methyl Ester (E/Z Mixture)
Synonyms:
4-[1-[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl] phenyl-d5 Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester; (E/Z)-Endoxifen-d5 Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester;
   Request Quote
D69240 N-Desmethyl-4-hydroxy tamoxifen-d5
1 mg $390   Add to Cart
D8989 N-Desmethyl-4-hydroxy Tamoxifen-ethyl-d5 (1:1 E/Z Mixture)
Synonyms:
E/Z Endoxifen-d5;
98%D
1 mg $900   Add to Cart
5 mg $2,200   Add to Cart
45193 (E)-N-Desmethyl-α-hydroxy tamoxifen
1 mg $390   Add to Cart
45458 N,N-Didesmethyl Tamoxifen
5 mg $675   Add to Cart
50 mg $2,400   Add to Cart
23928 (E)-N,N-Didesmethyl-4-hydroxy Tamoxifen
Synonyms:
(E)-4-[1-[4-(2-Aminoethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenol;
   Request Quote
23929 (E/Z)-N,N-Didesmethyl-4-hydroxy Tamoxifen
Synonyms:
4-[1-[4-(2-Aminoethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenol;
   Request Quote
23930 (E/Z)-N,N-Didesmethyl-4-hydroxy Tamoxifen 2’-Azide
Synonyms:
4-[1-[4-(2-Azidoethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenol;
   Request Quote
D45452 (E/Z)-N,N-Didesmethyl-4-hydroxy Tamoxifen-d5
   Request Quote
24275 (E/Z)-4,4’-Dihydroxy Tamoxifen
Synonyms:
(E)-4,4’-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-ethyl-1,2- ethenediyl]bisphenol;
   Request Quote
24272 (E/Z)-4,4’-Dihydroxy-N-desmethyl Tamoxifen
Synonyms:
(E/Z)-4’-Hydroxy Endoxifen;
   Request Quote
D93428 (E/Z)-4,4’-Dihydroxy-N-desmethyl Tamoxifen HydrochlorideSee also D452700
Synonyms:
(E/Z)-4’-Hydroxy Endoxifen Hydrochloride;
1 mg $345   Add to Cart
5 mg $500   Add to Cart
D24273 (E/Z)-4,4’-Dihydroxy-N-desmethyl Tamoxifen-d3
Synonyms:
(E/Z)-4’-Hydroxy Endoxifen-d3;
   Request Quote
45727 4-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]diphenylmethyl] Tamoxifen DiHCl(Tamoxifen EP Impurity H)
1 mg $900   Add to Cart
2.5 mg $1,300   Add to Cart
25 mg $7,250   Add to Cart
11037 Z-4-Hydroxy Tamoxifen
Synonyms:
(Z)-4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl] phenol;
10 mg $850   Add to Cart
50 mg $1,800   Add to Cart
D95999 (E)-4-Hydroxy Tamoxifen-d5
Synonyms:
cis-4-Hydroxytamoxifen-d5; 4-[(1E)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy] phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenol-d5; (E)-4-[1-[4-[2- (Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenol-d5; 4- [(1E)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1- butenylphenol-d5;;
   Request Quote
   Request Quote
D4002 4-Hydroxy Tamoxifen-d5 (Ethyl-d5) 98%D
5 mg $850   Add to Cart
25 mg $1,800   Add to Cart
52205 N-Methyl-N-(2-acetoxyacetyl) Tamoxifen (E/Z Mixture)
5 mg $625   Add to Cart
50 mg $2,000   Add to Cart
11753 N-Methyl-N-(2-acetoxyacetyl)tamoxifen
25 mg $2,000   Add to Cart
5 mg $875   Add to Cart
11983 N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)tamoxifen
5 mg $925   Add to Cart
25 mg $2,400   Add to Cart
34558 N-desmethyl Tamoxifen HCl
1 mg $620   Add to Cart
5 mg $1,440   Add to Cart
D76209 N-Desmethyl tamoxifen-d5 HCl
   Request Quote
11033 α-Hydroxy Tamoxifen
Synonyms:
trans-(Z)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenyl-1- butene-3-ol;
10 mg $860   Add to Cart
50 mg $1,880   Add to Cart
11034 cis-α-Hydroxy Tamoxifen
Synonyms:
(E)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenyl-1-butene-3 -ol;
5 mg $835   Add to Cart
25 mg $1,680   Add to Cart
11035 3-Hydroxy Tamoxifen
Synonyms:
3-[(1E)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1- yl]-phenol; Droloxifene; E-Droloxifene; K-060; K060E; K 21.060E;
2.5 mg $875   Add to Cart
12.5 mg $2,000   Add to Cart
13631 Tamoxifen
Synonyms:
(Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine; Trans-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N- dimethylethylamine;
1 g $820   Add to Cart
5 g $1,560   Add to Cart
27003 β-Hydroxy Tamoxifen
Synonyms:
(γZ)-γ-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl] phenylmethylene]benzenepropanol; (Z)-γ-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethylene] benzenepropanol; Tamoxifen Alcohol;
   Request Quote
27004 cis-β-Hydroxy Tamoxifen
Synonyms:
(E)-γ-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenyl-1- butene-4-ol; (E)-γ-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethylene] benzenepropanol;
   Request Quote
31047 (E/Z)-Tamoxifen
Synonyms:
(E/Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N- dimethylethanamine; 1-[p-[2-(N,N-Dimethylamino)ethoxy] phenyl]-1,2-diphenylbut-1-ene; (E/Z)-Mammaton; (E/Z)-Novaldex;
   Request Quote
46779 (E/Z)-4-Hydroxy Tamoxifen
5 mg $640   Add to Cart
50 mg $2,120   Add to Cart
46780 (E)-4’’-Hydroxy Tamoxifen
1 mg $650   Add to Cart
10 mg $2,200   Add to Cart
61877 (E)-Tamoxifen
1 mg $775   Add to Cart
10 mg $3,200   Add to Cart
65524 (Z)-α-Hydroxy Tamoxifen
5 mg $620   Add to Cart
50 mg $1,460   Add to Cart
27005 4’-Hydroxy Tamoxifen (contains up to 10% E isomer)
Synonyms:
4-[(1Z)-1-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethylene] propyl]phenol; 4’-Hydroxytamoxifen;
   Request Quote
5532 Tamoxifen Citrate
0.25 g $1,500   Add to Cart
0.1 g $750   Add to Cart
31052 Tamoxifen Dimer
Synonyms:
Bis-2-[4-(1,2-Diphenyl-but-1-enyl)phenoxy]ethylmethylamine;
   Request Quote
86526 Tamoxifen Impurity B
   Request Quote
C86527 Tamoxifen Impurity C
   Request Quote
D86528 Tamoxifen Impurity D
   Request Quote
86529 Tamoxifen Impurity E
   Request Quote
86530 Tamoxifen Impurity G
   Request Quote
86531 Tamoxifen Impurity H
   Request Quote
31050 (E,Z)-Tamoxifen N-β-D-Glucuronide
Synonyms:
2-[4-[(1E/Z)-1,2-Diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N-β-D- glucopyranuronosyl-N,N-dimethylethanaminium;
   Request Quote
53065 (E,Z)-Tamoxifen N-β-D-Glucuronide (>92%)
1 mg $675   Add to Cart
10 mg $2,400   Add to Cart
27007 4-Hydroxy Tamoxifen N-β-D-Glucuronide(E/Z-Mixture)
Synonyms:
N-β-D-Glucopyranuronosyl-2-[4-[(1E/Z)-1-(4-hydroxyphenyl)-2- phenyl-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanaminium; 4-OH-TAM-N-Glucuronide;
   Request Quote
27008 (E)-4-Hydroxy Tamoxifen O-β-D-Glucuronide
Synonyms:
O-β-D-Glucuronide of (Ζ)-4-Hydroxy Tamoxifen; 4-[(1E)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1 -yl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
   Request Quote
41003 (E)-3-Hydroxy Tamoxifen O-β-D-Glucuronide
2.5 mg $675   Add to Cart
25 mg $2,400   Add to Cart
46781 (Z)-4-Hydroxy Tamoxifen O-β-D-Glucuronide
2.5 mg $675   Add to Cart
25 mg $2,400   Add to Cart
C31046 Tamoxifen-13C6
Synonyms:
(Z)-2-[4-[1-(phenyl-13C6)-2-phenyl-1-butenyl]phenoxy]-N,N- dimethylethanamine; ICI 47699-13C6; Mammaton-13C6; Novaldex-13C6; Z-Tamoxifen-13C6; trans-Tamoxifen-13C6;
   Request Quote
D27006 4’-Hydroxy Tamoxifen-d6 (contains up to 10% E isomer)
Synonyms:
4-[(1Z)-1-[[4-[2-(Dimethylamino-d6)ethoxy]phenyl]phenylmethylene] propyl]phenol; 4’-Hydroxytamoxifen-d6;
99% D
1 mg $990   Add to Cart
5 mg $1,800   Add to Cart
D31048 (E/Z)-Tamoxifen-d5
Synonyms:
(E/Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N- dimethylethanamine-d5; (E/Z)-Mammaton-d5; (E/Z)-Novaldex-d5;
   Request Quote
D31051 (E,Z)-Tamoxifen-d5 N-β-D-Glucuronide
Synonyms:
2-[4-[(1E/Z)-1,2-Diphenyl-1-buten-1-yl-d5]phenoxy]-N-β-D- glucopyranuronosyl-N,N-dimethylethanaminium;
   Request Quote
D51800 (E)-4-Hydroxy Tamoxifen-d5
   Request Quote
D61878 Tamoxifen-d5
1 mg $290   Add to Cart
D65525 (E)-3-Hydroxy Tamoxifen-d5
1 mg $640   Add to Cart
10 mg $2,120   Add to Cart
D34187 Tamoxifen-d3 HCl
1 mg $625   Add to Cart
5 mg $1,500   Add to Cart
D11036 3-Hydroxy Tamoxifen-ethyl-d5
Synonyms:
3-[(1E)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1- yl-d5]-phenol; Droloxifene-d5; E-Droloxifene-d5; K-060-d5; K060E-d5; K 21.060E-d5;
98%D
1 mg $890   Add to Cart
5 mg $2,120   Add to Cart
13633 Tamoxifen-N-oxide
Synonyms:
(Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine- N-oxide;
10 mg $860   Add to Cart
50 mg $1,880   Add to Cart