Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
27528 15-Keto Travoprost
Synonyms:
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E)-3-oxo-4-[3- (trifluoromethyl)phenoxy]-1-butenyl]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid 1-Methylethyl Ester; 15-keto Fluprostenol Isopropyl Ester;
   Request Quote
13890 Travoprost
Synonyms:
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-[3- (trifluoromethyl)phenoxy]-1-buten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid 1-Methylethyl Ester; AL 6221; Travaprost; Travatan;
0.1 g $1,700   Add to Cart
31526 15-epi Travoprost
Synonyms:
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-4-[3- (trifluoromethyl)phenoxy]-1-buten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid 1-Methylethyl Ester;
   Request Quote
31527 5,6-trans Travoprost
Synonyms:
(5E)-7-[(1R,3R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-[3- (trifluoromethyl)phenoxy]-1-buten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid 1-Methylethyl Ester;
   Request Quote
31529 Travoprost 13,14-epoxide
Synonyms:
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1R,2R,3S)-1,2-epoxy-3- hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-butyl]cyclopentyl]-5- heptenoic Acid 1-Methylethyl Ester; 13R,14R-Epoxy Travoprost; 13,14-epoxy Fluprostenol isopropyl ester;
1 mg $890   Add to Cart
31528 Travoprost Acid
Synonyms:
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-[3- (trifluoromethyl)phenoxy]-1-butenyl]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid; (+)-Fluprostenol; [1R-[1α(Z),2β(1E,3R*),3α,5α]]-7-[3,5-Dihydroxy- 2-[3-hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)pheno;
   Request Quote
86669 15-epi Travoprost epoxide
   Request Quote
99631 5,6-trans Travoprost Tri(tert-Butyldimethylsilyl) Ether
Synonyms:
(Z)-Isopropyl 7-((1R,2R,3R,5S)-3,5-Bis((tert-butyldimethylsilyl) oxy)-2-((R,E)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-4-(3- (trifluoromethyl)phenoxy)but-1-en-1-yl)cyclopentyl)hept-5-enoate;
   Request Quote
   Request Quote
D42433 Travoprost-d4 acid
   Request Quote
D67339 Travoprost-d4
1 mg $490   Add to Cart