Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
27063 1-Hydroxy Valdecoxib
Synonyms:
4-[5-(Hydroxymethyl)-3-phenyl-4-isoxazolyl]-benzenesulfonamide;
   Request Quote
4897 Valdecoxib
Synonyms:
Parecoxib Impurity F;
50 mg $1,300   Add to Cart
500 mg $1,800   Add to Cart
87863 Valdecoxib N-Oxide
   Request Quote
87856 Valdecoxib 3’-Sulfonamide Impurity
   Request Quote
87855 Valdecoxib 3’-Sulfonyl Chloride Impurity
   Request Quote
49191 Valdecoxib Dimer
Synonyms:
Parecoxib Impurity Y;
25 mg $650   Add to Cart
250 mg $2,200   Add to Cart
87854 Valdecoxib Disulfonamide Impurity (Parecoxib Impurity 1)
   Request Quote
87861 Valdecoxib Impurity A
   Request Quote
C87865 Valdecoxib Impurity C
   Request Quote
D87866 Valdecoxib Impurity D (Parecoxib Impurity 8)
   Request Quote
87868 Valdecoxib Impurity F
   Request Quote
87869 Valdecoxib Impurity H
   Request Quote
87860 Valdecoxib Impurity J
   Request Quote
87862 Valdecoxib Impurity N
   Request Quote
87853 Valdecoxib m-Sulfonamide Impurity (Parecoxib Impurity 2)
   Request Quote
49187 Valdecoxib Sulfonic Acid
Synonyms:
Parecoxib Impurity E;
50 mg $675   Add to Cart
500 mg $2,400   Add to Cart
CN49188 Valdecoxib Sulfonic Acid-13C2,15N
1 mg $700   Add to Cart
10 mg $2,600   Add to Cart
49189 Valdecoxib Sulfonyl Chloride
Synonyms:
Parecoxib Impurity D;
100 mg $660   Add to Cart
1 g $2,280   Add to Cart
CN49190 Valdecoxib Sulfonyl Chloride-13C2,15N
1 mg $675   Add to Cart
10 mg $2,400   Add to Cart
D49186 Valdecoxib-d3
1 mg $650   Add to Cart
10 mg $2,200   Add to Cart
CN27064 1-Hydroxy Valdecoxib-13C2,15N
Synonyms:
4-[5-(Hydroxymethyl)-3-phenyl-4-isoxazolyl]-benzenesulfonamide- 13C2,15N;
   Request Quote
CN14126 Valdecoxib-13C2, 15N 98% 13C2, 98% 15N
1 mg $925   Add to Cart
5 mg $2,400   Add to Cart
D32507 Valdecoxib-d3 (methyl-d3) 98%D
5 mg $775   Add to Cart
10 mg $1,395   Add to Cart
D87852 Valdecoxib-d3
   Request Quote
D3934 Valdecoxib-phenyl-d5 98%D
1 mg $650   Add to Cart
5 mg $1,800   Add to Cart