Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
20292 3-(1,2-Benzisothiazolyl) Ziprasidone(Ziprasidone Impurity E)
Synonyms:
3-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3yl)-1- piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one; Ziprasidone Impurity E;
   Request Quote
96022 Hydroxy Ziprasidone
Synonyms:
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]-1-hydroxyethyl]- 6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one;
   Request Quote
   Request Quote
D96023 Hydroxy Ziprasidone-d8
Synonyms:
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]-1-hydroxyethyl]- 6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one-d8;
   Request Quote
   Request Quote
66274 N-Methyl Ziprasidone
10 mg $675   Add to Cart
100 mg $2,400   Add to Cart
D66275 N-Methyl Ziprasidone-d8
1 mg $675   Add to Cart
10 mg $2,400   Add to Cart
47441 S-Methyldihydroziprasidone
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart
CD47443 S-Methyldihydroziprasidone-13C,d3
1 mg $640   Add to Cart
10 mg $2,120   Add to Cart
D47442 S-Methyldihydroziprasidone-d8
5 mg $650   Add to Cart
50 mg $2,200   Add to Cart
29877 3-Oxo Ziprasidone(Ziprasidone Impurity B)
Synonyms:
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro- 1H-indole-2,3-dione; Ziprasidone Impurity B;
   Request Quote
5804 Ziprasidone
   Request Quote
49264 Ziprasidone Amino Acid Sodium Salt(Ziprasidone Impurity C)
1 mg $775   Add to Cart
10 mg $3,250   Add to Cart
25 mg $6,250   Add to Cart
32045 Ziprasidone Amino Acid(Ziprasidone Impurity C)
Synonyms:
[2-Amino-5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-4 -chlorophenyl]acetic Acid; Ziprasidone Impurity C;
   Request Quote
5557 Ziprasidone HCl
50 mg $195   Add to Cart
250 mg $590   Add to Cart
14210 Ziprasidone HCl monohydrate
Synonyms:
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1, 3-dihydro-2H-indol-2-one, Hydrochloride Monohydrate, CP-88059-1;
250 mg $840   Add to Cart
1.25 g $1,720   Add to Cart
67528 Ziprasidone N-Oxide
100 mg $640   Add to Cart
1 g $2,120   Add to Cart
D67529 Ziprasidone N-Oxide-d8
1 mg $650   Add to Cart
10 mg $2,200   Add to Cart
37515 Ziprasidone Related Compound A
10 mg $1,171   Add to Cart
37516 Ziprasidone Related Compound B
10 mg $1,171   Add to Cart
37517 Ziprasidone Related Compound C
10 mg $1,171   Add to Cart
37518 Ziprasidone Related Compound D
10 mg $1,171   Add to Cart
32046 Ziprasidone Sulfone HCl
Synonyms:
6-Chloro-5-[2-[4-(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)-1- piperazinyl]ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one HCl;
   Request Quote
32047 Ziprasidone Sulfoxide
Synonyms:
6-Chloro-1,3-dihydro-5-[2-[4-(1-oxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)-1- piperazinyl]ethyl]-2H-indol-2-one;
   Request Quote
D4484 Ziprasidone-d8
Synonyms:
(5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3yl)-1-piperazinyl-D8]ethyl]-6- chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one);
98%D
1 mg $750   Add to Cart
5 mg $1,800   Add to Cart
D34411 Ziprasidone-d8
1 mg $625   Add to Cart
5 mg $1,500   Add to Cart
37514 ZiprasidoneHCl
200 mg $715   Add to Cart