Search Results


Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
59791 2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenol
250 g $650   Add to Cart
1000 g $950   Add to Cart
59792 Methyl 6-Methylpyridine-2-carboxylate
1 g $625   Add to Cart
5 g $725   Add to Cart
10 g $825   Add to Cart
59793 3-Methoxy-1-methyl-2-nitro-1H-pyrrole
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart
59794 4-Methoxy-6-(2-phenylethyl)-2H-pyran-2-one
1 mg $650   Add to Cart
10 mg $2,200   Add to Cart
59796 5-Methoxy-3-methyl-2-pyridinecarbonitrile
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart
59797 N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzenemethanamine (>90%)
5 g $625   Add to Cart
50 g $1,050   Add to Cart
59798 4-Methoxy-1-naphthaleneacrolein
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart
59799 [(Methoxy)methyl]triphenylphosphonium Chloride
10 g $610   Add to Cart
50 g $675   Add to Cart
100 g $775   Add to Cart
59800 2-Methoxynaphthalene
5 g $610   Add to Cart
50 g $1,380   Add to Cart
59801 4-Methoxy-1-naphthalenepropanoic Acid Ethyl Ester
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart
59803 4-Methoxy-1-naphthalenepropanoic Acid
50 mg $640   Add to Cart
500 mg $2,120   Add to Cart
59804 4-Methoxy-1-naphthoic Acid
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart
59805 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
25 g $610   Add to Cart
100 g $875   Add to Cart
250 g $1,175   Add to Cart
59806 4-Methoxy-1-naphthoyl Chloride
25 mg $650   Add to Cart
250 mg $2,200   Add to Cart
59807 5-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-3-methyl-2-vyclohexen-1-one
500 mg $650   Add to Cart
5 g $2,200   Add to Cart
59808 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-3-buten-2-one
250 mg $650   Add to Cart
2.5 g $2,200   Add to Cart
59809 α-(6-Methoxy-2-naphthyl)lactic Acid
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart
59810 7-Methoxy-1-naphthalenol Acetate
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart
59811 7-Methoxy-1-naphthaleneacetamide
Synonyms:
Agomelatine impurity B;
   Request Quote
59812 7-Methoxy-1-naphthaleneethanol
500 mg $650   Add to Cart
5 g $2,200   Add to Cart
59813 1-(7-Methoxy-1-naphthalenyl)-2-propanone
250 mg $650   Add to Cart
2.5 g $2,200   Add to Cart
59814 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
25 mg $650   Add to Cart
250 mg $2,200   Add to Cart
59815 1-Methoxy-4-nitronaphthalene
500 mg $565   Add to Cart
1 g $610   Add to Cart
5 g $940   Add to Cart
59817 6’’-Methoxy Olsalazine
250 mg $650   Add to Cart
2.5 g $2,200   Add to Cart
59818 N-(p-Methylphenacyl)-phthalimide
250 mg $650   Add to Cart
2.5 g $2,200   Add to Cart
59819 Methyl 4-Fluoro-2-hydroxybenzoate
1 g $610   Add to Cart
5 g $650   Add to Cart
50 g $800   Add to Cart
59820 N-[2-[3-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-4-(phenylmethoxy) benzeneacetamide
50 mg $650   Add to Cart
500 mg $2,200   Add to Cart
59821 Methyl Trithion
1 g $640   Add to Cart
10 g $2,120   Add to Cart
59822 Methylbenzethonium Chloride
100 mg $620   Add to Cart
1 g $1,460   Add to Cart
59823 Methylboronic Acid
5 g $575   Add to Cart
10 g $625   Add to Cart
25 g $750   Add to Cart
50 g $925   Add to Cart
59825 1-Methyl Chrysene
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $2,200   Add to Cart
59826 2-Methyl Chrysene
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $2,200   Add to Cart
59827 3-Methyl Chrysene
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $2,200   Add to Cart
59828 4-Methyl Chrysene
2.5 mg $650   Add to Cart
25 mg $2,200   Add to Cart
59829 5-Methyl Chrysene
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $2,200   Add to Cart
59831 6-Methyl Chrysene
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $2,200   Add to Cart
59832 5-Methyl-7-chloro-8-hydroxy-quinoline
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart
59833 8-Methoxy-5-methyl-quinoline
1 g $650   Add to Cart
10 g $2,200   Add to Cart
59834 4-(2-Methylpropoxy)-1,3-benzenedicarbothioamide
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart
59835 2-Methoxy-6(5H)-phenanthridinone
50 mg $650   Add to Cart
500 mg $2,200   Add to Cart
59837 1-(Trimethylsilyl)-1-propyn-3-yl Tosylate
500 mg $650   Add to Cart
5 g $2,200   Add to Cart
59838 1-(4’’-Methoxy-2-nitro-[1,1’’-biphenyl]-4-yl)ethanone
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart
59839 α-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1-piperazineethanol DiHCl
250 mg $650   Add to Cart
2.5 g $2,200   Add to Cart
59841 2-[(4-Methoxyphenoxy)methyl]-2-propenoic Acid
1 g $650   Add to Cart
10 g $2,200   Add to Cart
59842 4’’-Methoxy Flurbiprofen
5 mg $650   Add to Cart
50 mg $2,200   Add to Cart
59843 (S)-3-(3-Methoxy-5-nitropyrazin-1(2H)-yl)-2-((4-(trifluoromethoxy )benzyl)oxy)propan-1-ol
10 mg $635   Add to Cart
25 mg $770   Add to Cart
100 mg $1,310   Add to Cart
59845 Methyl 5-(Aminomethyl)furan-2-carboxylate HCl
250 mg $675   Add to Cart
2.5 g $2,400   Add to Cart
59846 17-Methylnaltrexone bromide
Synonyms:
Methylnaltrexone Bromide; N-Methyl naltrexone bromide;
   Request Quote
59847 3-Methoxy-5-phenylacetophenone
250 mg $640   Add to Cart
2.5 g $2,120   Add to Cart
59848 3-Methoxy-5-(4-pyridyl)acetophenone
250 mg $650   Add to Cart
2.5 g $2,200   Add to Cart
59849 (3-Methoxyphenyl)acetaldehyde
100 mg $650   Add to Cart
250 mg $800   Add to Cart
59850 5-(4-Methoxyphenyl)-2-furancarboxaldehyde
500 mg $625   Add to Cart
5 g $2,000   Add to Cart
59851 2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-β]pyrrole-5-carboxylic Acid
25 mg $675   Add to Cart
250 mg $2,400   Add to Cart
59852 2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-β]pyrrole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart
59853 3- Methoxy- 2- [(phenylsulfonyl) oxy]benzaldehyde
100 mg $625   Add to Cart
1 g $1,125   Add to Cart
5 g $2,250   Add to Cart
59854 Methyl 4-Methoxysalicylate
25 g $610   Add to Cart
50 g $675   Add to Cart
100 g $775   Add to Cart
59855 4-(4-Methoxyphenoxy)butyric Acid
25 mg $650   Add to Cart
250 mg $2,200   Add to Cart
59856 2-[(2-Methoxyphenoly)ethyl)aminomethyl]-1,4-dioxin-9H-carbazol
1 mg $750   Add to Cart
10 mg $3,000   Add to Cart
59857 6-Methoxy-1-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxamide
50 mg $625   Add to Cart
250 mg $750   Add to Cart
1 g $1,375   Add to Cart
59858 (4S)-7-(4-Methoxyphenoxy)-4-methyl-3-heptanone
2.5 mg $750   Add to Cart
25 mg $3,000   Add to Cart
59859 5-(4-Methoxyphenoxy)-2-methyl-pentanoic Acid
2.5 mg $650   Add to Cart
25 mg $2,200   Add to Cart
59860 4-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]piperidine
100 mg $650   Add to Cart
1 g $2,200   Add to Cart
59863 5-(4-Methoxyphenoxy)-N-methoxy-N,2-dimethyl-pentanamide
2.5 mg $700   Add to Cart
25 mg $2,600   Add to Cart
59864 2’’-(4-Methoxyphenoxy)-4’’-nitromethanesulfonanilide
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $1,250   Add to Cart
1 g $2,550   Add to Cart
59865 (R)-(-)-α-Methoxyphenylacetic Acid
1 g $610   Add to Cart
5 g $725   Add to Cart
25 g $1,175   Add to Cart
59866 2-Methoxybenzeneacetonitrile
5 g $610   Add to Cart
25 g $625   Add to Cart
100 g $675   Add to Cart
59867 3-[5-(4-Methoxyphenoxy)-(2S)-2-methyl-1-oxobutyl]-(4S)-4-benzyl-2 -oxazolidinone
2.5 mg $625   Add to Cart
25 mg $2,200   Add to Cart
59868 3-[5-(4-Methoxyphenoxy)-1-oxobutyl]-(4S)-4-benzyl-2-oxazolidinone
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $2,200   Add to Cart
59869 5-(4-Methoxyphenoxy)pentanoic Acid
25 mg $650   Add to Cart
250 mg $2,200   Add to Cart
59870 5-(4-Methoxyphenoxy)pentanoic Acid Methyl Ester
50 mg $650   Add to Cart
500 mg $2,200   Add to Cart
59872 3-Methoxyphenylacetonitrile
10 g $615   Add to Cart
25 g $625   Add to Cart
100 g $875   Add to Cart
59873 Methy 2-Methoxyphenyl Adapalene
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $2,200   Add to Cart
59874 4- Bromoanisole(p- Methoxyphenyl Bromide)
5 g $610   Add to Cart
25 g $625   Add to Cart
100 g $750   Add to Cart
59876 2-Methoxyphenyl Adapalene
25 mg $650   Add to Cart
250 mg $2,200   Add to Cart
59877 Methyadapalene Dimer Impurity
2.5 mg $650   Add to Cart
25 mg $2,200   Add to Cart
59878 Methyl 5-Bromo-2-methoxyphenyl Adapalene
5 mg $650   Add to Cart
50 mg $2,200   Add to Cart
59879 Methyl 2-Hydroxyadapalene
10 mg $650   Add to Cart
100 mg $2,200   Add to Cart
59881 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole
25 mg $650   Add to Cart
250 mg $2,200   Add to Cart
59882 α-[[[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino] methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol
100 mg $650   Add to Cart
250 mg $800   Add to Cart
1 g $1,375   Add to Cart
59883 O-Methoxyphenyl Isothiocyanate
1 g $610   Add to Cart
5 g $675   Add to Cart
25 g $1,025   Add to Cart
59884 2-[(3-Methoxyphenyl)methylene]-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester
100 mg $640   Add to Cart
1 g $2,120   Add to Cart
59885 2-[(3-Methoxyphenyl)methyl]-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester
50 mg $625   Add to Cart
500 mg $2,000   Add to Cart
59886 2-[(3-Methoxyphenyl)methyl]-1,3-propanediol
50 mg $650   Add to Cart