Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
20388 (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
Synonyms:
(1S,2R)-α-(N-Benzylaminomethyl)-6-fluoro-chroman-2-methanol; (1S)-1-((2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2- [(phenylmethyl)amino]ethanol; (αS,2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino] methyl]-2H-1-benzopyran-2-methanol;
   Request Quote
56000 Chromane-2-carboxylic Acid
   Request Quote
103157 3-Chromanecarboxylic acid
   Request Quote
24150 (1’S,2R)-2-(1’,2’-Dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
Synonyms:
(1S)-1-[(2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-1,2- ethanediol;
   Request Quote
24151 (1’S,2S)-2-(1’,2’-Dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
Synonyms:
(1S)-1-[(2S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-1,2- ethanediol;
   Request Quote
24152 (1’R,2S)-2-(1’,2’-Dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
Synonyms:
(1R)-1-[(2S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-1,2- ethanediol;
   Request Quote
24153 (1’R,2R)-2-(1’,2’-Dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
Synonyms:
(1R)-1-[(2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-1,2- ethanediol;
   Request Quote
57654 (1’’S,2R)-2-(1’’,2’’-Ditosyl-1’’,2’’-dihydroxyethyl)-6- fluorochromane
50 mg $675   Add to Cart
500 mg $2,400   Add to Cart
57655 (1’’S,2S)-2-(1’’,2’’-Ditosyl-1’’,2’’-dihydroxyethyl)-6- fluorochromane
25 mg $650   Add to Cart
250 mg $2,200   Add to Cart
51411 (2R,2’’R)-6-Fluoro-2-(2’’-oxiranyl)chromane
   Request Quote
51412 (2S, 2’’R)-6-Fluoro-2-(2’’-oxiranyl)chromane
   Request Quote
25614 (2R, 2’S)-6-Fluoro-2-(2’-oxiranyl)chromane
Synonyms:
2S)-2-((2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)oxirane; (2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2-[(2S)-2-oxiranyl]-2H-1-Benzopyran;
   Request Quote
25615 (2S, 2’S)-6-Fluoro-2-(2’-oxiranyl)chromane
Synonyms:
2S)-2-((2S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)oxirane; (2S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2-[(2S)-2-oxiranyl]-2H-1-Benzopyran;
   Request Quote
62207 (1’’S,2R)-2-(2’’-Tosyl-1’’,2’’-dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
50 mg $650   Add to Cart
500 mg $2,200   Add to Cart
62208 (1’’R,2S)-2-(2’’-Tosyl-1’’,2’’-dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
50 mg $650   Add to Cart
500 mg $2,200   Add to Cart
62209 (1’’R,2R)-2-(2’’-Tosyl-1’’,2’’-dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
50 mg $650   Add to Cart
500 mg $2,200   Add to Cart
31489 (1’S,2R)-2-(2’-Tosyl-1’,2’-dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
Synonyms:
(1S)-1-[(2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-1,2- ethanediol 2-(4-Methylbenzenesulfonate);
   Request Quote
31490 (1’S,2S)-2-(2’-Tosyl-1’,2’-dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
Synonyms:
(1S)-1-[(2S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-1,2- ethanediol 2-(4-Methylbenzenesulfonate);
   Request Quote
31491 (1’R,2S)-2-(2’-Tosyl-1’,2’-dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
Synonyms:
(1R)-1-[(2S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-1,2- ethanediol 2-(4-Methylbenzenesulfonate);
   Request Quote
31492 (1’R,2R)-2-(2’-Tosyl-1’,2’-dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
Synonyms:
(1R)-1-[(2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-1,2- ethanediol 2-(4-Methylbenzenesulfonate);
   Request Quote