Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
92547 3-Descyano 3-Bromo-febuxostat
Synonyms:
2-[3-Bromo-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5- thiazolecarboxylic Acid; 2-(3-Bromo-4-isobutoxyphenyl)-4- methylthiazole-5-carboxylic Acid;
   Request Quote
   Request Quote
D92548 3-Descyano 3-Bromo-febuxostat-d9
Synonyms:
2-[3-Bromo-4-(2-methylpropoxy-d9)phenyl]-4-methyl-5- thiazolecarboxylic Acid; 2-(3-Bromo-4-isobutoxy-d9-phenyl)-4- methylthiazole-5-carboxylic Acid;
   Request Quote
   Request Quote
92549 3-Descyano Febuxostat
Synonyms:
2-(4-Isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid;
   Request Quote
   Request Quote
D92550 3-Descyano Febuxostat-d9
Synonyms:
2-(4-Isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid-d9;
   Request Quote
   Request Quote
D92552 3-Descyano Febuxostat-d9 Ethyl Ester
Synonyms:
4-Methyl-2-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]-5-thiazolecarboxylic-d9 Acid Ethyl Ester; Ethyl 2-(4-Isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5- carboxylate-d9;
   Request Quote
   Request Quote
92551 3-Descyano Febuxostat Ethyl Ester
Synonyms:
4-Methyl-2-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester; Ethyl 2-(4-Isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5- carboxylate;
   Request Quote
   Request Quote
92509 3-Descyano-3-((hydroxyimino)methyl) Febuxostat
Synonyms:
2-[3-[(Hydroxyimino)methyl]-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5 -thiazolecarboxylic acid;
   Request Quote
   Request Quote
92510 3-Descyano-3-formyl Febuxostat
   Request Quote
   Request Quote
92638 Desisobutyl Febuxostat
   Request Quote
   Request Quote
O92639 O-Desisobutyl-O-n-propyl Febuxostat
Synonyms:
2-(3-Cyano-4-propoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid;
   Request Quote
   Request Quote
5763 Febuxostat
5 mg $90   Add to Cart
25 mg $390   Add to Cart
94759 Febuxostat 2-Butyl Isomer
Synonyms:
2-(4-(sec-Butoxy)-3-cyanophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid;
   Request Quote
   Request Quote
25436 Febuxostat Acyl-β-D-glucuronide
Synonyms:
2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5- thiazolecarboxylate β-D-Glucopyranuronic Acid; 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate β-D-Glucopyranuronic Acid;
   Request Quote
81062 Febuxostat Impurity (2,2’-(4-isobutoxy-1,3-phenylene)bis(4- methylthiazole-5-carboxylic acid))
   Request Quote
81038 Febuxostat Impurity 1
   Request Quote
81046 Febuxostat Impurity 10
   Request Quote
81048 Febuxostat Impurity 11
   Request Quote
81049 Febuxostat Impurity 12
   Request Quote
81050 Febuxostat Impurity 13
   Request Quote
81051 Febuxostat Impurity 14
   Request Quote
81052 Febuxostat Impurity 15
   Request Quote
81053 Febuxostat Impurity 16
   Request Quote
81054 Febuxostat Impurity 17
   Request Quote
81055 Febuxostat Impurity 18
   Request Quote
81056 Febuxostat Impurity 19
   Request Quote
81042 Febuxostat Impurity 6
   Request Quote
94761 Febuxostat Isopropyl Ester
Synonyms:
2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid Isopropyl Ester; 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5 -Thiazolecarboxylic Acid 1-Methylethyl Ester;
   Request Quote
   Request Quote
94760 Febuxostat Isopropyl Isomer
Synonyms:
2-(3-Cyano-4-isopropoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid;
   Request Quote
   Request Quote
94758 Febuxostat n-Butyl Isomer
Synonyms:
2-(4-Butoxy-3-cyanophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid;
10 mg $440   Add to Cart
100 mg $400   Add to Cart
37582 Febuxostat Related Compound
1 g $720   Add to Cart
D25435 Febuxostat-d9
Synonyms:
2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy-d9)phenyl]-4-methyl-5- thiazolecarboxylic Acid; 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl-d9)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid; TEI 6720-d9; TMX 67-d9;
   Request Quote
D64965 Febuxostat-d7
1 mg $640   Add to Cart
10 mg $2,120   Add to Cart
32102 Febuxostat-O-β-D-glucuronide
1 mg $1,400   Add to Cart
5 mg $1,900   Add to Cart