Search Results

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Catalog No. Product Name Enrichment
Quantity Price
89684 5-Azabenzocycloheptene
Synonyms:
1,2,4,5-Tetrahydro-3H-3-benzazepine; 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3- benzazepine; 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[d]azepine;
   Request Quote
39085 7-Bromo-1-heptene
   Request Quote
D90622 5-(2-Bromoethylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene
   Request Quote
   Request Quote
8303 1-Chloro-6,6-dimethyl-2-heptene-4-yne (90:10 E:Z)
100 mg $510   Add to Cart
500 mg $1,020   Add to Cart
D91478 5-(2-Chloroethylidene)-10,11-dihydro-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene
   Request Quote
   Request Quote
56702 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine
   Request Quote
103753 6-6-Dimethyl-1-heptene-4-yn-3-ol
Synonyms:
3-Hydroxy-6-6-Dimethyl-1-Hepten-4-Yne;
25 g $395   Add to Cart
100 g $547   Add to Cart
81941 Dimethylheptene Methylamine HCl (Isometheptene HCl)
   Request Quote
D94648 5-Ethylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene
   Request Quote
   Request Quote
70460 (3Z)-3-Heptene
   Request Quote
70459 (Z) - 2- Heptene
   Request Quote
81942 Isometheptane Tartrate (Dimethylheptene Methylamine Tartrate)
   Request Quote
41079 Isometheptene Maleate
250 mg $650   Add to Cart
2.5 g $2,200   Add to Cart
36883 Isometheptene Mucate
200 mg $715   Add to Cart
D41080 Isometheptene-d3 Maleate
5 mg $650   Add to Cart
50 mg $2,200   Add to Cart
D97897 trans-1,2,3,4,4a,10,11,11a-Octahydro-N,N-dimethyl-5H-dibenzo[a,d] cycloheptene-Δ5,γ-propylamine hydrochloride
Synonyms:
Amitriptyline impurity E hydrochloride;
1 mg $990   Add to Cart
41814 N-Octylbicycloheptenedicarboximide
250 mg $610   Add to Cart
500 mg $625   Add to Cart
1 g $675   Add to Cart
CD81943 R-Isometheptene-13C-d3
   Request Quote
61973 6,7,8,9-Tetrahydro-2,3-dimethoxy-9-oxo-5H-benzocycloheptene-5- carboxylic Acid
25 mg $650   Add to Cart
250 mg $2,200   Add to Cart
99360 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-benzocycloheptene-7-carboxylic Acid
   Request Quote
   Request Quote